انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

نویسنده موضوع: ارور در نصب فدورا ۱۶  (دفعات بازدید: 1409 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین wolf

  • Jr. Member
  • *
  • ارسال: 72
ارور در نصب فدورا ۱۶
« : 15 اردیبهشت 1391، 10:56 ق‌ظ »
من از سایت فدورا دانلودش کردم با هم رو ویندوز با برنامه فدورا کریتور اکسترک کردم
با فلش بوت میکنم میاد توی نصب بعد پارتیشن بندی این ارور رو میده
[code]
anaconda 16.25 exception report
Traceback (most recent call first):
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pyanaconda/storage/devices.py", line 793, in create
    raise DeviceCreateError(str(e), self.name)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pyanaconda/storage/deviceaction.py", line 241, in execute
    self.device.create(intf=intf)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pyanaconda/storage/devicetree.py", line 316, in processActions
    action.execute(intf=self.intf)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pyanaconda/storage/__init__.py", line 385, in doIt
    self.devicetree.processActions()
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pyanaconda/packages.py", line 122, in turnOnFilesystems
    anaconda.storage.doIt()
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pyanaconda/dispatch.py", line 373, in dispatch
    self.dir = self.steps[self.step].target(self.anaconda)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pyanaconda/dispatch.py", line 241, in go_forward
    self.dispatch()
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pyanaconda/gui.py", line 1201, in nextClicked
    self.anaconda.dispatch.go_forward()
DeviceCreateError: ('Failed to add partition 5 (Device or resource busy)', 'sda6')

Local variables in innermost frame:
self: non-existent 500MB partition sda6 (39) with non-existent ext4 filesystem mounted at /boot
intf: <pyanaconda.gui.InstallInterface object at 0xa36beac>
e: Failed to add partition 5 (Device or resource busy)
w: <pyanaconda.gui.WaitWindow instance at 0xac71f4c>


Anaconda instance, containing members:
_instClass: DefaultInstall instance, containing members:
_intf: InstallInterface instance, containing members:
  _intf._initLabelAnswers: {}
  _intf._warnedUnusedRaidMembers: []
  _intf.anaconda: Already dumped (Anaconda instance)
  _intf.installProgress: None
  _intf.icw: InstallControlWindow instance, containing members:
    _intf.icw._main_loop_running: True
    _intf.icw.handle: 988
    _intf.icw.window: Window instance, containing members:
    _intf.icw.reloadRcQueued: 0
    _intf.icw.currentWindow: ClearDisksWindow instance, containing members:
      _intf.icw.currentWindow.leftTreeView: TreeView instance, containing members:
      _intf.icw.currentWindow.installTargetImage: Image instance, containing members:
      _intf.icw.currentWindow.installTargetTip: Label instance, containing members:
      _intf.icw.currentWindow.bootDisk: sda
      _intf.icw.currentWindow.addButton: Button instance, containing members:
      _intf.icw.currentWindow.rightScroll: ScrolledWindow instance, containing members:
      _intf.icw.currentWindow.anaconda: Already dumped (Anaconda instance)
      _intf.icw.currentWindow.removeButton: Button instance, containing members:
      _intf.icw.currentWindow.rightFilteredModel: TreeModelFilter instance, containing members:
      _intf.icw.currentWindow.leftActive: 2
      _intf.icw.currentWindow.leftSortedModel: TreeModelSort instance, containing members:
      _intf.icw.currentWindow.ics: InstallControlState instance, containing members:
        _intf.icw.currentWindow.ics.prevEnabled: True
        _intf.icw.currentWindow.ics.cw: Already dumped (InstallControlWindow instance)
        _intf.icw.currentWindow.ics.nextEnabled: True
        _intf.icw.currentWindow.ics.grabNext: True
        _intf.icw.currentWindow.ics.title: Clear Disks Selector
      _intf.icw.currentWindow.leftDS: DeviceSelector instance, containing members:
        _intf.icw.currentWindow.leftDS.menu: Menu instance, containing members:
        _intf.icw.currentWindow.leftDS.visible: 1
        _intf.icw.currentWindow.leftDS.active: 2
        _intf.icw.currentWindow.leftDS.model: Already dumped (TreeModelSort instance)
        _intf.icw.currentWindow.leftDS.store: TreeStore instance, containing members:
        _intf.icw.currentWindow.leftDS.view: Already dumped (TreeView instance)
      _intf.icw.currentWindow.store: Already dumped (TreeStore instance)
      _intf.icw.currentWindow.leftVisible: 1
      _intf.icw.currentWindow.rightActive: 5
      _intf.icw.currentWindow.leftScroll: ScrolledWindow instance, containing members:
      _intf.icw.currentWindow.rightVisible: 4
      _intf.icw.currentWindow.rightTreeView: TreeView instance, containing members:
      _intf.icw.currentWindow.leftFilteredModel: TreeModelFilter instance, containing members:
      _intf.icw.currentWindow.rightDS: DeviceSelector instance, containing members:
        _intf.icw.currentWindow.rightDS._activated_id: 588
        _intf.icw.currentWindow.rightDS.menu: Menu instance, containing members:
        _intf.icw.currentWindow.rightDS.visible: 4
        _intf.icw.currentWindow.rightDS.active: 5
        _intf.icw.currentWindow.rightDS.model: TreeModelSort instance, containing members:
        _intf.icw.currentWindow.rightDS.store: Already dumped (TreeStore instance)
        _intf.icw.currentWindow.rightDS.view: Already dumped (TreeView instance)
      _intf.icw.currentWindow.rightSortedModel: Already dumped (TreeModelSort instance)
      _intf.icw.currentWindow.vbox: VBox instance, containing members:
    _intf.icw.installFrame: Frame instance, containing members:
    _intf.icw.anaconda: Already dumped (Anaconda instance)
    _intf.icw.mainxml: XML instance, containing members:
  _intf._inconsistentLVMAnswers: {}
updateSrc: None
firewall: Firewall instance, containing members:
  firewall.portlist: []
  firewall.servicelist: []
  firewall.trustdevs: []
  firewall.enabled: 1
keyboard: Keyboard instance, containing members:
  keyboard.config: [['KEYTABLE="us"\n', 'KEYTABLE', 'us']
, ['MODEL="pc105+inet"\n', 'MODEL', 'pc105+inet']
, ['LAYOUT="us"\n', 'LAYOUT', 'us']
]
  keyboard.type: PC
  keyboard._mods: KeyboardModels instance, containing members:
    keyboard._mods._modelDict: Skipped
  keyboard.beenset: 1
clearPartTypeSystem: None
dispatch: Skipped
rootPath: /mnt/sysimage
_platform: X86 instance, containing members:
  _platform.anaconda: Already dumped (Anaconda instance)
id: None
rescue: False
_instLanguage: Language instance, containing members:
  _instLanguage.info: Skipped
  _instLanguage.nativeLangNames: Skipped
  _instLanguage._instLang: en_US.UTF-8
  _instLanguage.displayMode: g
  _instLanguage._systemLang: en_US.UTF-8
  _instLanguage._default: en_US.UTF-8
  _instLanguage.localeInfo: Skipped
mediaDevice: None
upgrade: False
_network: Network instance, containing members:
  _network.netdevices: {}
  _network.ksdevice: None
  _network.hostname: localhost.localdomain
methodstr: livecd:///dev/mapper/live-osimg-min
proxyPassword: None
desktop: Desktop instance, containing members:
  desktop.info: {}
  desktop.runlevel: 3
rootParts: None
canReIPL: False
xdriver: None
stage2: None
rescue_mount: True
_bootloader: GRUB2 instance, containing members:
  _bootloader.encrypted_password:
  _bootloader.console_options:
  _bootloader.console:
  _bootloader.errors: []
  _bootloader.skip_bootloader: False
  _bootloader.warnings: []
  _bootloader.chain_images: []
  _bootloader.stage2_is_preferred_stage1: False
  _bootloader._drives: []
  _bootloader.storage: Storage instance, containing members:
    _bootloader.storage.clearPartChoice: freespace
    _bootloader.storage._intf: None
    _bootloader.storage._platform: None
    _bootloader.storage.anaconda: Already dumped (Anaconda instance)
    _bootloader.storage.dasd: DASD instance, containing members:
      _bootloader.storage.dasd.dasdfmt: /sbin/dasdfmt
      _bootloader.storage.dasd.commonArgv: [-y, -d, cdl, -b, 4096]
      _bootloader.storage.dasd.started: True
      _bootloader.storage.dasd.totalCylinders: 0
      _bootloader.storage.dasd._maxFormatJobs: 0
      _bootloader.storage.dasd._devices: []
      _bootloader.storage.dasd._completedCylinders: 0.0
      _bootloader.storage.dasd._dasdlist: []
    _bootloader.storage.autoPartEscrowCert: None
    _bootloader.storage.autoPartAddBackupPassphrase: False
    _bootloader.storage.escrowCertificates: {}
    _bootloader.storage.fsset: FSSet instance, containing members:
      _bootloader.storage.fsset.origFStab: None
      _bootloader.storage.fsset._usb: None
      _bootloader.storage.fsset.devicetree: DeviceTree instance, containing members:
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.clearPartType: 2
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.intf: Already dumped (InstallInterface instance)
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.populated: True
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.zeroMbr: None
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.dasd: Already dumped (DASD instance)
        _bootloader.storage.fsset.devicetree._cleanup: False
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.clearPartDisks: [sda]
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.iscsi: iscsi instance, containing members:
          _bootloader.storage.fsset.devicetree.iscsi.started: False
          _bootloader.storage.fsset.devicetree.iscsi.initiatorSet: False
          _bootloader.storage.fsset.devicetree.iscsi.nodes: []
          _bootloader.storage.fsset.devicetree.iscsi.ibftNodes: []
          _bootloader.storage.fsset.devicetree.iscsi._initiator:
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.platform: X86 instance, containing members:
          _bootloader.storage.fsset.devicetree.platform.anaconda: None
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.exclusiveDisks: []
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.unusedRaidMembers: []
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.mpathFriendlyNames: True
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology: MultipathTopology instance, containing members:
          _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._multipaths: []
          _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._nondisks: [sdb1, sr0, sda1, sda2, sda5]
          _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap: {'dm-0': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/virtual/block/dm-0
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/virtual/block/dm-0
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/dm-0
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: dm-0
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: disk
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 0
, 'sdb1': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-7/1-7:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sdb/sdb1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-7/1-7:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sdb/sdb1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/sdb1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: sdb1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: partition
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 1
, 'dm-1': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/virtual/block/dm-1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/virtual/block/dm-1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/dm-1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: dm-1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: disk
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 1
, 'sr0': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:0/3:0:0:0/block/sr0
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:0/3:0:0:0/block/sr0
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/sr0
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: sr0
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: disk
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 0
, 'sda5': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:1/3:0:1:0/block/sda/sda5
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:1/3:0:1:0/block/sda/sda5
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/sda5
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: sda5
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: partition
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 5
, 'sda2': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:1/3:0:1:0/block/sda/sda2
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:1/3:0:1:0/block/sda/sda2
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/sda2
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: sda2
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: partition
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 2
, 'sda': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:1/3:0:1:0/block/sda
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:1/3:0:1:0/block/sda
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/sda
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: sda
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: disk
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: None
, 'sdb': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-7/1-7:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sdb
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-7/1-7:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sdb
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/sdb
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: sdb
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: disk
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: None
, 'sda1': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:1/3:0:1:0/block/sda/sda1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:1/3:0:1:0/block/sda/sda1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/sda1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: sda1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: partition
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 1
, 'loop3': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/virtual/block/loop3
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/virtual/block/loop3
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/loop3
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: loop3
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: disk
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 3
, 'loop2': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/virtual/block/loop2
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/virtual/block/loop2
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/loop2
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: loop2
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: disk
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 2
, 'loop1': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/virtual/block/loop1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/virtual/block/loop1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/loop1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: loop1
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: disk
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 1
, 'loop0': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/virtual/block/loop0
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/virtual/block/loop0
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/loop0
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: loop0
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: disk
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 0
, 'loop7': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/virtual/block/loop7
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/virtual/block/loop7
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/loop7
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: loop7
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: disk
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 7
, 'loop6': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/virtual/block/loop6
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/virtual/block/loop6
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/loop6
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: loop6
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: disk
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 6
, 'loop5': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/virtual/block/loop5
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/virtual/block/loop5
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/loop5
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: loop5
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: disk
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 5
, 'loop4': UdevDevice instance, containing members:
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.subsystem: block
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.syspath: /sys/devices/virtual/block/loop4
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devpath: /devices/virtual/block/loop4
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devnode: /dev/loop4
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysname: loop4
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.devtype: disk
            _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devmap.sysnum: 4
}
          _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._devices: [Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
, Already dumped (UdevDevice instance)
]
          _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._singlepaths: [sdb, sda, loop0, loop1, loop2, loop3, loop4, loop5, loop6, loop7, dm-0, dm-1]
          _bootloader.storage.fsset.devicetree.topology._mpath_topology: {}
        _bootloader.storage.fsset.devicetree._ignoredDisks: [loop5, loop6, loop7]
        _bootloader.storage.fsset.devicetree._actions: [ActionCreateDevice instance, containing members:
          device: non-existent 500MB partition sda6 (39) with non-existent ext4 filesystem mounted at /boot
          id: 2
, ActionCreateFormat instance, containing members:
          device: Already dumped (PartitionDevice instance)
          origFormat: non-existent None
          id: 3
, ActionCreateDevice instance, containing members:
          device: non-existent 31403MB partition sda7 (38) with non-existent lvmpv
          id: 0
, ActionCreateFormat instance, containing members:
          device: Already dumped (PartitionDevice instance)
          origFormat: non-existent None
          id: 1
, ActionCreateDevice instance, containing members:
          device: non-existent 31392MB lvmvg VolGroup (40)
          id: 4
, ActionCreateDevice instance, containing members:
          device: non-existent 2016MB lvmlv VolGroup-lv_swap (42) with non-existent swap
          id: 7
, ActionCreateFormat instance, containing members:
          device: Already dumped (LVMLogicalVolumeDevice instance)
          origFormat: non-existent None
          id: 8
, ActionCreateDevice instance, containing members:
          device: non-existent 29376MB lvmlv VolGroup-lv_root (41) with non-existent ext4 filesystem mounted at /
          id: 5
, ActionCreateFormat instance, containing members:
          device: Already dumped (LVMLogicalVolumeDevice instance)
          origFormat: non-existent None
          id: 6
]
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.reinitializeDisks: False
        _bootloader.storage.fsset.devicetree._devices: [existing 15474MB disk sdb (19) with existing msdos disklabel
, existing 15471MB partition sdb1 (20) with existing efi filesystem
, OpticalDevice instance, containing members:
          _model: TSSTcorp_CDDVDW_SH-S223B
          controllable: True
          major: 11
          kids: 0
          _partedDevice: None
          uuid: None
          exists: True
          fstabComment:
          _format: existing None
          sysfsPath: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:0/3:0:0:0/block/sr0
          _vendor: None
          _name: sr0
          _targetSize: 0
          protected: False
          parents: []
          originalFormat: Already dumped (DeviceFormat instance)
          bus:
          _size: 0
          _serial: None
          id: 21
          minor: 0
, existing 152627MB disk sda (22) with existing msdos disklabel
, existing 52724MB partition sda1 (23)
, existing 99900MB partition sda2 (24) with existing ntfs filesystem
, existing 20818MB partition sda5 (25) with existing ntfs filesystem
, FileDevice instance, containing members:
          _model:
          controllable: False
          major: 0
          kids: 1
          _partedDevice: None
          uuid: None
          exists: True
          fstabComment:
          _format: existing None
          sysfsPath:
          _vendor:
          _name: /osmin.img (deleted)
          _targetSize: 0
          protected: False
          parents: []
          originalFormat: Already dumped (DeviceFormat instance)
          bus:
          _size: 0
          _serial: None
          id: 26
          minor: 0
, LoopDevice instance, containing members:
          _model:
          controllable: False
          major: 0
          kids: 0
          _partedDevice: None
          uuid: None
          exists: True
          fstabComment:
          _format: existing None
          sysfsPath:
          _vendor:
          _name: loop0
          _targetSize: 0
          protected: False
          parents: [Already dumped (FileDevice instance)
]
          originalFormat: Already dumped (DeviceFormat instance)
          bus:
          _size: 0
          _serial: None
          id: 27
          minor: 0
, FileDevice instance, containing members:
          _model:
          controllable: False
          major: 0
          kids: 1
          _partedDevice: None
          uuid: None
          exists: True
          fstabComment:
          _format: existing None
          sysfsPath:
          _vendor:
          _name: /osmin
          _targetSize: 0
          protected: False
          parents: []
          originalFormat: Already dumped (DeviceFormat instance)
          bus:
          _size: 0
          _serial: None
          id: 28
          minor: 0
, LoopDevice instance, containing members:
          _model:
          controllable: False
          major: 0
          kids: 1
          _partedDevice: None
          uuid: None
          exists: True
          fstabComment:
          _format: existing None
          sysfsPath:
          _vendor:
          _name: loop1
          _targetSize: 0
          protected: False
          parents: [Already dumped (FileDevice instance)
]
          originalFormat: Already dumped (DeviceFormat instance)
          bus:
          _size: 0
          _serial: None
          id: 29
          minor: 0
, FileDevice instance, containing members:
          _model:
          controllable: False
          major: 0
          kids: 1
          _partedDevice: None
          uuid: None
          exists: True
          fstabComment:
          _format: existing None
          sysfsPath:
          _vendor:
          _name: /run/initramfs/live/LiveOS/squashfs.img
          _targetSize: 0
          protected: False
          parents: []
          originalFormat: Already dumped (DeviceFormat instance)
          bus:
          _size: 0
          _serial: None
          id: 30
          minor: 0
, LoopDevice instance, containing members:
          _model:
          controllable: False
          major: 0
          kids: 0
          _partedDevice: None
          uuid: None
          exists: True
          fstabComment:
          _format: existing None
          sysfsPath:
          _vendor:
          _name: loop2
          _targetSize: 0
          protected: False
          parents: [Already dumped (FileDevice instance)
]
          originalFormat: Already dumped (DeviceFormat instance)
          bus:
          _size: 0
          _serial: None
          id: 31
          minor: 0
, FileDevice instance, containing members:
          _model:
          controllable: False
          major: 0
          kids: 1
          _partedDevice: None
          uuid: None
          exists: True
          fstabComment:
          _format: existing None
          sysfsPath:
          _vendor:
          _name: /LiveOS/ext3fs.img
          _targetSize: 0
          protected: False
          parents: []
          originalFormat: Already dumped (DeviceFormat instance)
          bus:
          _size: 0
          _serial: None
          id: 32
          minor: 0
, LoopDevice instance, containing members:
          _model:
          controllable: False
          major: 0
          kids: 0
          _partedDevice: None
          uuid: None
          exists: True
          fstabComment:
          _format: Ext4FS instance, containing members:
            _format.uuid: c99f1bac-dc78-4182-9b0d-09a37acb9075
            _format.exists: True
            _format._mountpoint: None
            _format._majorminor: None
            _format._minInstanceSize: 0
            _format._mountType: ext4
            _format.fsprofile: None
            _format.label: _Fedora-16-i686-
            _format._targetSize: 4096.0
            _format._size: 4096.0
            _format.mountopts: None
            _format.mountpoint: None
            _format._migrate: False
            _format._device: /dev/loop3
          sysfsPath:
          _vendor:
          _name: loop3
          _targetSize: 0
          protected: False
          parents: [Already dumped (FileDevice instance)
]
          originalFormat: Already dumped (Ext4FS instance)
          bus:
          _size: 0
          _serial: None
          id: 33
          minor: 0
, FileDevice instance, containing members:
          _model:
          controllable: False
          major: 0
          kids: 1
          _partedDevice: None
          uuid: None
          exists: True
          fstabComment:
          _format: existing None
          sysfsPath:
          _vendor:
          _name: /LiveOS/overlay-LIVE-B9C5-3078
          _targetSize: 0
          protected: False
          parents: []
          originalFormat: Already dumped (DeviceFormat instance)
          bus:
          _size: 0
          _serial: None
          id: 34
          minor: 0
, LoopDevice instance, containing members:
          _model:
          controllable: False
          major: 0
          kids: 1
          _partedDevice: None
          uuid: None
          exists: True
          fstabComment:
          _format: existing None
          sysfsPath:
          _vendor:
          _name: loop4
          _targetSize: 0
          protected: False
          parents: [Already dumped (FileDevice instance)
]
          originalFormat: Already dumped (DeviceFormat instance)
          bus:
          _size: 0
          _serial: None
          id: 35
          minor: 0
, existing 4096MB dm live-rw (36) with existing ext4 filesystem
, existing 4096MB dm live-osimg-min (37) with existing ext4 filesystem
, Already dumped (PartitionDevice instance)
, Already dumped (PartitionDevice instance)
, Already dumped (LVMVolumeGroupDevice instance)
, Already dumped (LVMLogicalVolumeDevice instance)
, Already dumped (LVMLogicalVolumeDevice instance)
]
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.protectedDevNames: [sdb1, sdb1]
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.diskImages: {}
        _bootloader.storage.fsset.devicetree.protectedDevSpecs: [sdb1]
      _bootloader.storage.fsset.preserveLines: []
      _bootloader.storage.fsset.rootpath: /mnt/sysimage
      _bootloader.storage.fsset._devshm: None
      _bootloader.storage.fsset._dev: None
      _bootloader.storage.fsset.blkidTab: None
      _bootloader.storage.fsset._proc: None
      _bootloader.storage.fsset.active: False
      _bootloader.storage.fsset.cryptTab: None
      _bootloader.storage.fsset._devpts: None
      _bootloader.storage.fsset._sysfs: None
      _bootloader.storage.fsset._selinux: None
    _bootloader.storage.lvmAutoPart: True
    _bootloader.storage.config: StorageDiscoveryConfig instance, containing members:
      _bootloader.storage.config.clearPartType: 2
      _bootloader.storage.config.ignoredDisks: []
      _bootloader.storage.config.protectedDevSpecs: [sdb1]
      _bootloader.storage.config.reinitializeDisks: False
      _bootloader.storage.config.ignoreDiskInteractive: False
      _bootloader.storage.config.exclusiveDisks: []
      _bootloader.storage.config.zeroMbr: None
      _bootloader.storage.config.diskImages: {}
      _bootloader.storage.config.clearPartDisks: [sda]
      _bootloader.storage.config.mpathFriendlyNames: True
    _bootloader.storage.retrofitPassphrase: False
    _bootloader.storage.eddDict: {}
    _bootloader.storage.zfcp: ZFCP instance, containing members:
      _bootloader.storage.zfcp.down: False
      _bootloader.storage.zfcp.hasReadConfig: True
      _bootloader.storage.zfcp.intf: Already dumped (InstallInterface instance)
      _bootloader.storage.zfcp.fcpdevs: set([])
    _bootloader.storage.devicetree: Already dumped (DeviceTree instance)
    _bootloader.storage.defaultFSType: ext4
    _bootloader.storage._dumpFile: /tmp/storage.state
    _bootloader.storage.services: set([])
    _bootloader.storage.shrinkPartitions: {}
    _bootloader.storage.encryptionPassphrase: None
    _bootloader.storage.encryptionRetrofit: False
    _bootloader.storage._nextID: 2
    _bootloader.storage.fcoe: fcoe instance, containing members:
      _bootloader.storage.fcoe.started: True
      _bootloader.storage.fcoe.nics: []
      _bootloader.storage.fcoe.lldpadStarted: False
    _bootloader.storage.autoPartitionRequests: [PartSpec instance (0xa7b392c) --
  mountpoint = /  asVol = True  singlePV = False
  weight = 0  fstype = ext4  encrypted = True
  size = 1024  maxSize = 51200  grow = True

, PartSpec instance (0xa7b394c) --
  mountpoint = /home  asVol = True  singlePV = False
  weight = 0  fstype = ext4  encrypted = True
  size = 500  maxSize = None  grow = True

, PartSpec instance (0xa7b39ac) --
  mountpoint = /boot  asVol = False  singlePV = False
  weight = 2000  fstype = ext4  encrypted = False
  size = 500  maxSize = None  grow = False

, PartSpec instance (0xa7b39cc) --
  mountpoint = None  asVol = False  singlePV = False
  weight = 5000  fstype = biosboot  encrypted = False
  size = 1  maxSize = None  grow = False

, PartSpec instance (0xa7b3aac) --
  mountpoint = None  asVol = True  singlePV = False
  weight = 0  fstype = swap  encrypted = True
  size = 1008  maxSize = 2016  grow = True

]
    _bootloader.storage.doAutoPart: True
    _bootloader.storage.iscsi: Already dumped (iscsi instance)
    _bootloader.storage.encryptedAutoPart: False
  _bootloader._update_only: False
  _bootloader._default_image: None
  _bootloader.stage1_drive: Already dumped (DiskDevice instance)
  _bootloader._stage1_device: Already dumped (DiskDevice instance)
  _bootloader._drive_order: []
  _bootloader._timeout: None
  _bootloader.password: None
  _bootloader.dracut_args:
  _bootloader.boot_args:
  _bootloader.linux_images: []
_timezone: Timezone instance, containing members:
  _timezone.utc: False
  _timezone.tz: Asia/Tehran
displayMode: g
simpleFilter: True
ksdata: None
proxy: None
upgradeRoot: None
extraModules: []
mehConfig: Config instance, containing members:
  mehConfig.programName: anaconda
  mehConfig.programVersion: 16.25
  mehConfig.attrSkipList: [backend.ayum, backend.dlpkgs, accounts, bootloader.password, comps, dispatch, hdList, ksdata, instLanguage.font, instLanguage.kbd, instLanguage.info, instLanguage.localeInfo, instLanguage.nativeLangNames, instLanguage.tz, keyboard._mods._modelDict, keyboard.modelDict, storage.encryptionPassphrase, users.rootPassword, tmpData, intf.icw.buff, intf.icw.currentWindow.storage.encryptionPassphrase, intf.icw.stockButtons]
  mehConfig.localSkipList: [passphrase, password]
  mehConfig.fileList: [/tmp/anaconda.log, /tmp/lvmout, /tmp/resize.out, /tmp/program.log, /tmp/storage.log, /tmp/ifcfg.log, /tmp/yum.log, /mnt/sysimage/root/install.log, /mnt/sysimage/root/upgrade.log, /proc/cmdline, /var/log/messages]
_backend: LiveCDCopyBackend instance, containing members:
  _backend.modeText:
  _backend.instPath: /mnt/sysimage
  _backend.supportsPackageSelection: False
  _backend.skipFormatRoot: True
  _backend.instLog: None
  _backend.supportsUpgrades: False
  _backend.anaconda: Already dumped (Anaconda instance)
_users: Users instance, containing members:
  _users.admin: <Admin object at 0xab2ea28>
  _users.rootPassword: Skipped
  _users.anaconda: Already dumped (Anaconda instance)
isHeadless: False
reIPLMessage: None
clearPartTypeSelection: None
_storage: Already dumped (Storage instance)
dir: 1
security: Security instance, containing members:
  security.selinux: 1
  security.auth: --enableshadow --passalgo=sha512
opts: {'noipv6': False, 'noipv4': False, 'updateSrc': None, 'keymap': None, 'selinux': True, 'module': [], 'syslog': None, 'images': [], 'serial': False, 'mpath': True, 'virtpconsole': None, 'iscsi': False, 'kbdtype': None, 'runres': None, 'xdriver': None, 'display_mode': 'g', 'stage2': None, 'dmraid': True, 'method': 'livecd:///dev/mapper/live-osimg-min', 'vnc': False, 'rescue': False, 'noverifyssl': False, 'unsupportedMode': None, 'autostep': False, 'proxy': None, 'dlabel': False, 'vncconnect': None, 'lang': 'en_US.UTF-8', 'liveinst': True, 'loglevel': None, 'isHeadless': False, 'rescue_nomount': False, 'proxyAuth': None, 'ksfile': None, 'ibft': True, 'debug': False, 'nofb': None, 'targetArch': None}
proxyUsername: None


/tmp/anaconda.log:
04:00:59,814 INFO anaconda: /usr/sbin/anaconda 16.25
23:01:00,812 INFO loader: 1048576 kB (1024 MB) are available
04:01:00,812 INFO anaconda: anaconda called with cmdline = ['/usr/sbin/anaconda', '--liveinst', '--method=livecd:///dev/mapper/live-osimg-min', '--lang', 'en_US.UTF-8']
04:01:00,813 INFO anaconda: Default encoding = ascii
04:01:00,846 INFO anaconda: Display mode = g
23:01:00,851 INFO loader: 1048576 kB (1024 MB) are available
04:01:00,852 INFO anaconda.stdout: Starting graphical installation.
04:01:01,790 INFO anaconda: using only installclass _Fedora
04:01:01,838 INFO anaconda: Detected 1008M of memory
04:01:01,839 INFO anaconda: Swap attempt of 1008M to 2016M
04:01:04,140 INFO anaconda: set timezone: America/New_York, utc: 0
04:01:04,141 INFO anaconda: set timezone: America/New_York, utc: 0
04:01:05,629 INFO anaconda: dispatch: resetting to the first step.
04:01:05,630 INFO anaconda: dispatch: moving (1) to step sshd
04:01:05,630 DEBUG anaconda: dispatch: sshd is a direct step
04:01:05,631 INFO anaconda: sshd: not enabled, skipping.
04:01:05,632 INFO anaconda: created new libuser.conf at /tmp/libuser.t86nQZ with instPath="/mnt/sysimage"
04:01:05,640 INFO anaconda: dispatch: leaving (1) step sshd
04:01:05,641 INFO anaconda: dispatch: moving (1) to step keyboard
04:01:08,255 INFO anaconda: dispatch: leaving (1) step keyboard
04:01:08,256 INFO anaconda: dispatch: moving (1) to step filtertype
04:01:12,690 INFO anaconda: dispatch: leaving (1) step filtertype
04:01:12,691 INFO anaconda: dispatch: moving (1) to step filter
04:01:12,698 DEBUG anaconda: dispatch: the interface chose not to display step filter.
04:01:12,699 INFO anaconda: dispatch: leaving (1) step filter
04:01:12,700 INFO anaconda: dispatch: moving (1) to step storageinit
04:01:12,701 DEBUG anaconda: dispatch: storageinit is a direct step
04:01:12,826 INFO anaconda: ISCSID is /sbin/iscsid
04:01:12,826 INFO anaconda: no initiator set
04:01:12,940 INFO anaconda: No FCoE EDD info found: No FCoE boot disk information is found in EDD!
04:01:12,941 INFO anaconda: no /etc/zfcp.conf; not configuring zfcp
04:01:19,079 INFO anaconda: dispatch: leaving (1) step storageinit
04:01:19,081 INFO anaconda: dispatch: moving (1) to step network
04:01:29,257 INFO anaconda: Network.update(): /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-em1 file not found
04:01:43,003 INFO anaconda: setting installation environment hostname to localhost.localdomain
04:01:43,027 INFO anaconda: dispatch: leaving (1) step network
04:01:43,028 INFO anaconda: dispatch: moving (1) to step timezone
04:01:52,970 INFO anaconda: set timezone: Asia/Tehran, utc: 0
04:01:52,971 INFO anaconda: dispatch: leaving (1) step timezone
04:01:52,972 INFO anaconda: dispatch: moving (1) to step accounts
04:02:01,380 INFO anaconda: dispatch: leaving (1) step accounts
04:02:01,380 INFO anaconda: dispatch: moving (1) to step setuptime
04:02:01,381 DEBUG anaconda: dispatch: setuptime is a direct step
03:32:02,001 INFO anaconda: dispatch: leaving (1) step setuptime
03:32:02,002 INFO anaconda: dispatch: moving (1) to step parttype
03:32:07,943 INFO anaconda: dispatch: leaving (1) step parttype
03:32:07,944 INFO anaconda: dispatch: moving (1) to step cleardiskssel
03:32:21,415 INFO anaconda: no initiator set
03:32:31,040 INFO anaconda: dispatch: leaving (1) step cleardiskssel
03:32:31,041 INFO anaconda: dispatch: moving (1) to step autopartitionexecute
03:32:31,041 DEBUG anaconda: dispatch: autopartitionexecute is a direct step
03:32:31,674 INFO anaconda: dispatch: leaving (1) step autopartitionexecute
03:32:31,675 INFO anaconda: dispatch: moving (1) to step storagedone
03:32:31,676 DEBUG anaconda: dispatch: storagedone is a direct step
03:32:37,999 INFO anaconda: dispatch: leaving (1) step storagedone
03:32:38,000 INFO anaconda: dispatch: moving (1) to step enablefilesystems
03:32:38,001 DEBUG anaconda: dispatch: enablefilesystems is a direct step


/tmp/program.log:
04:00:50,887 INFO program: Running... dmidecode -s chassis-manufacturer
04:00:50,924 INFO program: ECS
04:00:50,937 INFO program: Running... modprobe scsi_wait_scan
04:00:51,016 INFO program: Running... rmmod scsi_wait_scan
04:00:51,026 INFO program: Running... udevadm settle --timeout=300
04:00:51,178 INFO program: Running... multipath -d
04:00:51,214 INFO program: May 04 04:00:51 | /lib/udev/scsi_id exitted with 1
04:00:51,214 INFO program: May 04 04:00:51 | /lib/udev/scsi_id exitted with 1
04:00:51,218 INFO program: Running... multipath -ll
04:00:51,479 INFO program: Running... dmidecode -s chassis-manufacturer
04:00:51,495 INFO program: ECS
04:00:51,498 INFO program: Running... dmidecode -s chassis-manufacturer
04:00:51,505 INFO program: ECS
04:00:51,506 INFO program: Running... dmidecode -s chassis-manufacturer
04:00:51,514 INFO program: ECS
04:00:51,533 INFO program: Running... dmidecode -s chassis-manufacturer
04:00:51,548 INFO program: ECS
04:00:52,656 INFO program: Running... dumpe2fs -h /dev/loop3
04:00:52,705 INFO program: Filesystem volume name:   _Fedora-16-i686-
04:00:52,705 INFO program: Last mounted on:          /var/tmp/imgcreate-cyaWUO/install_root
04:00:52,706 INFO program: Filesystem UUID:          c99f1bac-dc78-4182-9b0d-09a37acb9075
04:00:52,706 INFO program: Filesystem magic number:  0xEF53
04:00:52,706 INFO program: Filesystem revision #:    1 (dynamic)
04:00:52,706 INFO program: Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype extent flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
04:00:52,707 INFO program: Filesystem flags:         signed_directory_hash
04:00:52,707 INFO program: Default mount options:    user_xattr acl
04:00:52,707 INFO program: Filesystem state:         clean
04:00:52,707 INFO program: Errors behavior:          Continue
04:00:52,708 INFO program: Filesystem OS type:       Linux
04:00:52,708 INFO program: Inode count:              262144
04:00:52,708 INFO program: Block count:              1048576
04:00:52,708 INFO program: Reserved block count:     10484
04:00:52,710 INFO program: Free blocks:              454855
04:00:52,710 INFO program: Free inodes:              170205
04:00:52,710 INFO program: First block:              0
04:00:52,710 INFO program: Block size:               4096
04:00:52,712 INFO program: Fragment size:            4096
04:00:52,712 INFO program: Reserved GDT blocks:      255
04:00:52,712 INFO program: Blocks per group:         32768
04:00:52,712 INFO program: Fragments per group:      32768
04:00:52,713 INFO program: Inodes per group:         8192
04:00:52,714 INFO program: Inode blocks per group:   512
04:00:52,715 INFO program: Flex block group size:    16
04:00:52,715 INFO program: Filesystem created:       Thu Nov  3 07:26:33 2011
04:00:52,715 INFO program: Last mount time:          Thu Nov  3 07:26:35 2011
04:00:52,716 INFO program: Last write time:          Thu Nov  3 07:33:43 2011
04:00:52,716 INFO program: Mount count:              0
04:00:52,716 INFO program: Maximum mount count:      -1
04:00:52,716 INFO program: Last checked:             Thu Nov  3 07:33:43 2011
04:00:52,717
« آخرین ویرایش: 15 اردیبهشت 1391، 11:18 ب‌ظ توسط دانیال بهزادی »