انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

جادی عزیز آزاد شد! به امید آزادی همه زندانیان بی‌گناه وقایع اخیر

نویسنده موضوع: Some index files failed to download  (دفعات بازدید: 4669 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین m_torabi

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 287
 • جنسیت : پسر
 • هرچه علمم فزون میگردد جهلم بیشترهویدامیشود
Some index files failed to download
« : 16 مهر 1386، 02:01 ب‌ظ »
سلام
این یعنی چیه:؟
mt@mix:~$ sudo apt-get update
Password:
Sorry, try again.
Password:
Get:1 http://seveas.theplayboymansion.net feisty-seveas Release.gpg [307B]     
Get:2 http://archive.canonical.com feisty-commercial Release.gpg [191B]       
Get:3 http://mirror2.ubuntulinux.nl feisty-seveas Release.gpg [307B]           
Ign http://seveas.theplayboymansion.net feisty-seveas/all Translation-en_US   
Ign http://archive.canonical.com feisty-commercial/main Translation-en_US     
Ign http://parsix.org sid Release.gpg                                         
Get:4 http://medibuntu.sos-sts.com feisty Release.gpg [189B]                   
Hit http://seveas.theplayboymansion.net feisty-seveas Release                 
Hit http://archive.canonical.com feisty-commercial Release                     
Err http://seveas.theplayboymansion.net feisty-seveas Release                 
 
Get:5 http://seveas.theplayboymansion.net feisty-seveas Release [27.3kB]       
Ign http://seveas.theplayboymansion.net feisty-seveas Release                 
Ign http://parsix.org sid/main Translation-en_US                               
Get:6 http://archive.ubuntu.com feisty Release.gpg [191B]                     
Ign http://deb.opera.com etch Release.gpg                                     
Ign http://archive.ubuntu.com feisty/universe Translation-en_US               
Ign http://deb.opera.com etch/non-free Translation-en_US                       
Ign http://archive.ubuntu.com feisty/main Translation-en_US                   
Ign http://deb.opera.com etch Release                                         
Ign http://archive.ubuntu.com feisty/multiverse Translation-en_US             
Ign http://deb.opera.com etch/non-free Packages                               
Get:7 http://archive.ubuntu.com feisty-updates Release.gpg [191B]             
Err http://deb.opera.com etch/non-free Packages                               
  503 Service Unavailable
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-updates/universe Translation-en_US       
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-updates/main Translation-en_US           
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-updates/multiverse Translation-en_US     
Get:8 http://archive.ubuntu.com feisty-security Release.gpg [191B]             
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-security/universe Translation-en_US       
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-security/main Translation-en_US           
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-security/multiverse Translation-en_US     
Get:9 http://archive.ubuntu.com feisty-backports Release.gpg [191B]           
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-backports/universe Translation-en_US     
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-backports/main Translation-en_US         
Ign http://archive.ubuntu.com feisty Release                                   
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-updates Release                           
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-security Release                         
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-backports Release                         
Ign http://archive.ubuntu.com feisty/universe Packages                         
Ign http://archive.ubuntu.com feisty/main Packages                             
Ign http://archive.ubuntu.com feisty/multiverse Packages                       
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-updates/universe Packages                 
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-updates/main Packages                     
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-updates/multiverse Packages               
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-security/universe Packages               
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-security/main Packages                   
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-security/multiverse Packages             
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-backports/universe Packages               
Ign http://archive.ubuntu.com feisty-backports/main Packages                   
Err http://archive.ubuntu.com feisty/universe Packages                         
  503 Service Unavailable
Err http://archive.ubuntu.com feisty/main Packages                             
  503 Service Unavailable
Err http://archive.ubuntu.com feisty/multiverse Packages                       
  503 Service Unavailable
Err http://archive.ubuntu.com feisty-updates/universe Packages                 
  503 Service Unavailable
Err http://archive.ubuntu.com feisty-updates/main Packages                     
  503 Service Unavailable
Err http://archive.ubuntu.com feisty-updates/multiverse Packages               
  503 Service Unavailable
Err http://archive.ubuntu.com feisty-security/universe Packages               
  503 Service Unavailable
Err http://archive.ubuntu.com feisty-security/main Packages                   
  503 Service Unavailable
Err http://archive.ubuntu.com feisty-security/multiverse Packages             
  503 Service Unavailable
Err http://archive.ubuntu.com feisty-backports/universe Packages               
  503 Service Unavailable
Err http://archive.ubuntu.com feisty-backports/main Packages                   
  503 Service Unavailable
Hit http://archive.canonical.com feisty-commercial/main Packages               
Hit http://seveas.theplayboymansion.net feisty-seveas/all Packages             
Ign http://parsix.org sid Release                                             
Ign http://medibuntu.sos-sts.com feisty/free Translation-en_US                 
Hit http://mirror2.ubuntulinux.nl feisty-seveas Release                       
Err http://mirror2.ubuntulinux.nl feisty-seveas Release                       
 
Get:10 http://mirror2.ubuntulinux.nl feisty-seveas Release [20.3kB]           
Ign http://mirror2.ubuntulinux.nl feisty-seveas Release                       
Hit http://archive.canonical.com feisty-commercial/main Sources               
Ign http://parsix.org sid/main Packages                                       
Ign http://medibuntu.sos-sts.com feisty/non-free Translation-en_US             
Hit http://mirror2.ubuntulinux.nl feisty-seveas/all Sources                   
Hit http://medibuntu.sos-sts.com feisty Release                               
Err http://medibuntu.sos-sts.com feisty Release                               
 
Get:11 http://medibuntu.sos-sts.com feisty Release [2195B]                     
Ign http://medibuntu.sos-sts.com feisty Release                               
Ign http://medibuntu.sos-sts.com feisty/free Packages                         
Err http://parsix.org sid/main Packages                                       
  404 Not Found
Ign http://medibuntu.sos-sts.com feisty/non-free Packages           
Ign http://medibuntu.sos-sts.com feisty/free Sources                           
Ign http://medibuntu.sos-sts.com feisty/non-free Sources                       
Get:12 http://wine.budgetdedicated.com feisty Release.gpg [191B]               
Hit http://medibuntu.sos-sts.com feisty/free Packages                         
Hit http://medibuntu.sos-sts.com feisty/non-free Packages                     
Hit http://medibuntu.sos-sts.com feisty/free Sources                           
Hit http://medibuntu.sos-sts.com feisty/non-free Sources                       
Ign http://wine.budgetdedicated.com feisty/main Translation-en_US             
Ign http://wine.budgetdedicated.com feisty/main Translation-en_US
Ign http://wine.budgetdedicated.com feisty/main Translation-en_US
Hit http://wine.budgetdedicated.com feisty Release
Ign http://wine.budgetdedicated.com feisty/main Packages
Hit http://wine.budgetdedicated.com feisty/main Sources                                                                     
Ign http://wine.budgetdedicated.com feisty/main Packages                                                                   
Ign http://wine.budgetdedicated.com feisty/main Packages                                                                   
Hit http://wine.budgetdedicated.com feisty/main Sources                                                                     
Get:13 http://wine.budgetdedicated.com feisty/main Packages [1082B]                                                         
99% [13 Packages gzip 0] [Waiting for headers] [Waiting for headers]                                               156B/s 0s
gzip: stdin: not in gzip format
Err http://wine.budgetdedicated.com feisty/main Packages                                                                   
  Sub-process gzip returned an error code (1)
Get:14 http://wine.budgetdedicated.com feisty/main Packages [1082B]                                                         
99% [14 Packages gzip 0] [Waiting for headers] [Waiting for headers]                                               156B/s 0s
gzip: stdin: not in gzip format
Err http://wine.budgetdedicated.com feisty/main Packages                                                                   
  Sub-process gzip returned an error code (1)
Get:15 http://wine.budgetdedicated.com feisty/main Packages [1082B]                                                         
99% [15 Packages gzip 0] [Waiting for headers]                                                                     156B/s 0s
gzip: stdin: not in gzip format
Err http://wine.budgetdedicated.com feisty/main Packages                                                                   
  Sub-process gzip returned an error code (1)
Err http://ubuntu.beryl-project.org feisty Release.gpg                                                                     
  Connection failed
Ign http://ubuntu.beryl-project.org feisty/main Translation-en_US
Hit http://ubuntu.beryl-project.org feisty Release
Hit http://ubuntu.beryl-project.org feisty/main Packages
Hit http://ubuntu.beryl-project.org feisty/main Sources
Fetched 50.7kB in 4m8s (204B/s)
Failed to fetch http://ubuntu.beryl-project.org/dists/feisty/Release.gpg  Connection failed
Failed to fetch http://deb.opera.com/opera/dists/etch/non-free/binary-i386/Packages.gz  503 Service Unavailable
Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty/universe/binary-i386/Packages.gz  503 Service Unavailable
Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty/main/binary-i386/Packages.gz  503 Service Unavailable
Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty/multiverse/binary-i386/Packages.gz  503 Service Unavailable
Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-updates/universe/binary-i386/Packages.gz  503 Service Unavailable
Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-updates/main/binary-i386/Packages.gz  503 Service Unavailable
Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-updates/multiverse/binary-i386/Packages.gz  503 Service Unavailable
Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-security/universe/binary-i386/Packages.gz  503 Service Unavailable
Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-security/main/binary-i386/Packages.gz  503 Service Unavailable
Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-security/multiverse/binary-i386/Packages.gz  503 Service Unavailable
Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-backports/universe/binary-i386/Packages.gz  503 Service Unavailable
Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-backports/main/binary-i386/Packages.gz  503 Service Unavailable
Failed to fetch http://parsix.org/packages/dists/sid/main/binary-i386/Packages.gz  404 Not Found
Failed to fetch http://wine.budgetdedicated.com/apt/dists/feisty/main/binary-i386/Packages.gz  Sub-process gzip returned an error code (1)
Failed to fetch http://wine.budgetdedicated.com/apt/dists/feisty/main/binary-i386/Packages.gz  Sub-process gzip returned an error code (1)
Failed to fetch http://wine.budgetdedicated.com/apt/dists/feisty/main/binary-i386/Packages.gz  Sub-process gzip returned an error code (1)
Reading package lists... Done
W: GPG error: http://seveas.theplayboymansion.net feisty-seveas Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 49A120FD1135D466
W: GPG error: http://mirror2.ubuntulinux.nl feisty-seveas Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 49A120FD1135D466
W: GPG error: http://medibuntu.sos-sts.com feisty Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2EBC26B60C5A2783
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead.
mt@mix:~$
چو ایستاده ای دست افتاده گیر

آفلاین ابراهیم

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1295
 • جنسیت : پسر
 • راه‌رو گر صد هنر دارد توکل بایدش
  • سلام!
پاسخ به: Some index files failed to download
« پاسخ #1 : 16 مهر 1386، 03:04 ب‌ظ »
سلام،
یعنی این که بعضی از پرونده‌های حاوی فهرست بسته‌ها پایین‌گذاری (download) نشدن. این می‌تونه به خاطر اشکال توی ارتباط با اینترنت یا اشکال خادم (server) پیش بیاد. دوباره apt-get update کن.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم     ...     موجیم که آسودگی ما عدم ماست

آفلاین m_torabi

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 287
 • جنسیت : پسر
 • هرچه علمم فزون میگردد جهلم بیشترهویدامیشود
پاسخ به: Some index files failed to download
« پاسخ #2 : 17 مهر 1386، 08:12 ق‌ظ »
بیا اینم دوباره
این سری که بدتر شد
منظورش چیه که temp ها نیستش؟

mt@mix:~$ sudo apt-get update
Password:
E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11 Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the list directory
چو ایستاده ای دست افتاده گیر

آفلاین ابراهیم

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1295
 • جنسیت : پسر
 • راه‌رو گر صد هنر دارد توکل بایدش
  • سلام!
پاسخ به: Some index files failed to download
« پاسخ #3 : 18 مهر 1386، 10:37 ب‌ظ »
نمی‌گه tempها نیستن! می‌گه یکی دیگه داره با بسته‌ها ور می‌ره. شاید یه برنامه‌ی GUI یا Applet داره مثلاً یه کارایی می‌کنه. بررسی کن و اگر چیزی بود ببندش و دستور قبلی رو دوباره اجرا کن.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم     ...     موجیم که آسودگی ما عدم ماست