انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

نویسنده موضوع: کند شدن سیستم با باز کردن نئوویم (حل شد)  (دفعات بازدید: 205 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین 🇮🇷

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 948
 • کنجکاو
  • Reza
سلام
وقتی نئوویم رو باز میکنم، سیستم کند میشه. حتی خود نئوویم هم چند ثانیه طول میکشه بین بافرها جابه‌جا بشه. حدس میزنم به خاطر تکمیل خودکار کد باشه. از Coc استفاده میکنم. وقتی نئوویم رو اجرا میکنم، یه فرآیند اجرا میشه به نام Tabnine deep local که رم زیادی مصرف میکنه و تاجاییکه فهمیدم مربوط به AutoComplete هست. البته وقتی Coc رو حذف کردم باز هم این فرآیند زمان اجرای نئوویم اجرا شد. بخش پلاگین تنظیمات نئوویمم:
Plug 'neoclide/coc.nvim', {'branch': 'release'}
Plug 'nvim-lua/plenary.nvim'
Plug 'lewis6991/gitsigns.nvim'
Plug 'junegunn/fzf', { 'do': { -> fzf#install() } }
Plug 'junegunn/fzf.vim'
Plug 'hoob3rt/lualine.nvim'
Plug 'norcalli/nvim-colorizer.lua'
Plug 'akinsho/nvim-bufferline.lua'
Plug 'preservim/nerdtree'
Plug 'tpope/vim-commentary'
Plug 'kyazdani42/nvim-web-devicons'
Plug 'tpope/vim-commentary'
Plug 'nvim-treesitter/nvim-treesitter', {'do': ':TSUpdate'}  " We recommend updating the parsers on update
Plug 'windwp/nvim-autopairs'
Plug 'ayu-theme/ayu-vim'
تصویر پایشگر سامانه رو هم پیوست میکنم شاید به دردتون خورد.
الآن سوالم اینه که چطور میتونم با داشتن تکمیل خودکار، کند شدن سیستم رو رفع کنم؟
« آخرین ویرایش: 22 خرداد 1401، 06:13 ب‌ظ توسط 🇮🇷 »
جست و جو کنید و چیز های جدید بیابید

آفلاین 🇮🇷

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 948
 • کنجکاو
  • Reza
پاسخ : کند شدن سیستم با باز کردن نئوویم
« پاسخ #1 : 22 خرداد 1401، 06:13 ب‌ظ »
حدسم درست بود. بخاطر Tabnine بود. با حذف شاخه زیر، درست شد:
~/.local/share/nvim/site/pack/packer/start/cmp-tabnine
جست و جو کنید و چیز های جدید بیابید