انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

نویسنده موضوع: دوال بوت ویندوز 10 و اوبونتو در حالت uefi ؟؟؟ حل شد  (دفعات بازدید: 932 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین hu016865

  • Full Member
  • *
  • ارسال: 100
پاسخ : دوال بوت ویندوز 10 و اوبونتو در حالت uefi ؟؟؟
« پاسخ #15 : 16 اردیبهشت 1401، 12:08 ق‌ظ »
reza@reza-SVF1521BYGB:~$ mokutil -l
[key 1]
SHA1 Fingerprint: 76:a0:92:06:58:00:bf:37:69:01:c3:72:cd:55:a9:0e:1f:de:d2:e0
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            b9:41:24:a0:18:2c:92:67
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C=GB, ST=Isle of Man, L=Douglas, O=Canonical Ltd., CN=Canonical Ltd. Master Certificate Authority
        Validity
            Not Before: Apr 12 11:12:51 2012 GMT
            Not After : Apr 11 11:12:51 2042 GMT
        Subject: C=GB, ST=Isle of Man, L=Douglas, O=Canonical Ltd., CN=Canonical Ltd. Master Certificate Authority
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:bf:5b:3a:16:74:ee:21:5d:ae:61:ed:9d:56:ac:
                    bd:de:de:72:f3:dd:7e:2d:4c:62:0f:ac:c0:6d:48:
                    08:11:cf:8d:8b:fb:61:1f:27:cc:11:6e:d9:55:3d:
                    39:54:eb:40:3b:b1:bb:e2:85:34:79:ca:f7:7b:bf:
                    ba:7a:c8:10:2d:19:7d:ad:59:cf:a6:d4:e9:4e:0f:
                    da:ae:52:ea:4c:9e:90:ce:c6:99:0d:4e:67:65:78:
                    5d:f9:d1:d5:38:4a:4a:7a:8f:93:9c:7f:1a:a3:85:
                    db:ce:fa:8b:f7:c2:a2:21:2d:9b:54:41:35:10:57:
                    13:8d:6c:bc:29:06:50:4a:7e:ea:99:a9:68:a7:3b:
                    c7:07:1b:32:9e:a0:19:87:0e:79:bb:68:99:2d:7e:
                    93:52:e5:f6:eb:c9:9b:f9:2b:ed:b8:68:49:bc:d9:
                    95:50:40:5b:c5:b2:71:aa:eb:5c:57:de:71:f9:40:
                    0a:dd:5b:ac:1e:84:2d:50:1a:52:d6:e1:f3:6b:6e:
                    90:64:4f:5b:b4:eb:20:e4:61:10:da:5a:f0:ea:e4:
                    42:d7:01:c4:fe:21:1f:d9:b9:c0:54:95:42:81:52:
                    72:1f:49:64:7a:c8:6c:24:f1:08:70:0b:4d:a5:a0:
                    32:d1:a0:1c:57:a8:4d:e3:af:a5:8e:05:05:3e:10:
                    43:a1
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                AD:91:99:0B:C2:2A:B1:F5:17:04:8C:23:B6:65:5A:26:8E:34:5A:63
            X509v3 Authority Key Identifier:
                AD:91:99:0B:C2:2A:B1:F5:17:04:8C:23:B6:65:5A:26:8E:34:5A:63
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:TRUE
            X509v3 Key Usage:
                Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
            X509v3 CRL Distribution Points:
                Full Name:
                  URI:http://www.canonical.com/secure-boot-master-ca.crl
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
        3f:7d:f6:76:a5:b3:83:b4:2b:7a:d0:6d:52:1a:03:83:c4:12:
        a7:50:9c:47:92:cc:c0:94:77:82:d2:ae:57:b3:99:04:f5:32:
        3a:c6:55:1d:07:db:12:a9:56:fa:d8:d4:76:20:eb:e4:c3:51:
        db:9a:5c:9c:92:3f:18:73:da:94:6a:a1:99:38:8c:a4:88:6d:
        c1:fc:39:71:d0:74:76:16:03:3e:56:23:35:d5:55:47:5b:1a:
        1d:41:c2:d3:12:4c:dc:ff:ae:0a:92:9c:62:0a:17:01:9c:73:
        e0:5e:b1:fd:bc:d6:b5:19:11:7a:7e:cd:3e:03:7e:66:db:5b:
        a8:c9:39:48:51:ff:53:e1:9c:31:53:91:1b:3b:10:75:03:17:
        ba:e6:81:02:80:94:70:4c:46:b7:94:b0:3d:15:cd:1f:8e:02:
        e0:68:02:8f:fb:f9:47:1d:7d:a2:01:c6:07:51:c4:9a:cc:ed:
        dd:cf:a3:5d:ed:92:bb:be:d1:fd:e6:ec:1f:33:51:73:04:be:
        3c:72:b0:7d:08:f8:01:ff:98:7d:cb:9c:e0:69:39:77:25:47:
        71:88:b1:8d:27:a5:2e:a8:f7:3f:5f:80:69:97:3e:a9:f4:99:
        14:db:ce:03:0e:0b:66:c4:1c:6d:bd:b8:27:77:c1:42:94:bd:
        fc:6a:0a:bc

[key 2]
SHA1 Fingerprint: d7:6a:c4:d8:5c:f9:b1:d1:1c:d6:1b:19:18:df:a8:7f:99:55:0a:98
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            54:cc:ee:38:aa:81:85:3f:5c:08:28:9c:da:34:7e:f5:07:a3:ec:a4
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: CN=ubuntu Secure Boot Module Signature key
        Validity
            Not Before: Apr 26 22:32:16 2022 GMT
            Not After : Apr  2 22:32:16 2122 GMT
        Subject: CN=ubuntu Secure Boot Module Signature key
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:b3:ad:f4:45:2d:29:fe:b0:01:b8:ec:01:4b:82:
                    39:62:2b:5e:30:36:1a:ce:a8:a1:6a:71:e9:5d:e9:
                    9d:d1:52:16:06:11:9f:8b:44:1b:15:a7:85:4a:dd:
                    c5:b4:8e:f9:c1:69:8e:dd:e3:cc:d3:39:e5:bb:f3:
                    98:26:1d:59:e6:d7:11:27:59:d5:8d:99:c6:04:61:
                    32:92:94:ac:7a:a3:46:94:c5:e0:11:85:b4:41:de:
                    07:3c:58:42:83:60:69:b9:71:1c:22:9a:cc:ae:3e:
                    8c:3d:d7:77:f5:c4:c1:82:23:8e:27:45:b5:92:07:
                    bc:47:a3:e2:0d:8c:d5:81:4a:39:b4:7b:6f:28:12:
                    42:f5:7b:d2:7a:9a:1b:d4:09:7d:b0:09:09:1e:99:
                    f1:e5:a7:8e:0d:dd:2f:3e:50:7b:80:5a:1d:05:d9:
                    a2:ed:52:a1:13:8e:ca:6e:48:f9:8a:6f:da:64:eb:
                    0b:9f:ef:cb:ea:4f:89:e6:30:e5:06:91:f1:7a:e7:
                    6b:f4:dd:c7:23:4f:67:2a:f7:40:a2:82:0c:40:27:
                    d5:d8:32:67:81:6a:b7:f0:4e:b2:2f:d3:8c:3c:9b:
                    9f:e8:09:22:49:9a:aa:7d:24:41:5f:e1:9e:5d:ac:
                    78:64:98:46:99:8a:3b:78:2f:df:8e:fc:fe:a9:4a:
                    ba:b3
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                5A:FF:14:4D:76:12:6F:3C:90:58:C9:7C:D4:73:D7:93:42:63:5D:4D
            X509v3 Authority Key Identifier:
                5A:FF:14:4D:76:12:6F:3C:90:58:C9:7C:D4:73:D7:93:42:63:5D:4D
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:FALSE
            X509v3 Extended Key Usage:
                Code Signing, 1.3.6.1.4.1.2312.16.1.2
            Netscape Comment:
                OpenSSL Generated Certificate
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
        59:cc:84:a6:1e:a0:12:48:79:d7:1f:90:08:77:2a:00:23:e8:
        92:15:2b:34:95:13:a0:f7:e5:69:de:4b:8b:c5:43:85:01:11:
        40:24:b8:86:d4:39:bc:6c:a6:a5:3e:b4:1e:4f:ac:86:75:6b:
        c1:98:a8:2b:c3:9a:b2:9c:3b:25:73:0d:9c:9a:56:7e:d9:9c:
        44:b4:33:35:2b:48:45:5a:6b:48:8d:53:52:87:84:1a:6e:75:
        00:57:2e:34:1f:4c:2a:99:15:0e:cc:d8:99:bd:f0:0f:89:7f:
        8d:47:96:43:b8:ac:a7:4c:fd:12:0e:84:37:6d:08:6f:9a:88:
        cf:6b:fa:20:dd:a2:76:b2:25:31:0d:f4:3d:22:02:dc:ef:ab:
        6a:b1:d1:fc:5f:f0:41:17:a2:81:ef:53:72:e6:92:0e:28:76:
        a0:da:07:9e:a4:c4:bc:01:bc:ba:fc:27:33:ce:6b:76:d1:2f:
        85:5c:0c:57:59:cf:55:61:0c:11:7a:8b:c4:9e:8b:c9:b1:a3:
        df:d2:06:1e:a1:77:46:03:38:d9:32:c9:fe:89:6c:2a:15:01:
        78:a7:42:1a:c9:80:75:a9:d7:6a:5f:76:af:34:98:2b:74:96:
        ae:02:e8:a4:14:aa:47:ac:cf:c1:a9:f3:35:d1:74:26:f3:a4:
        96:67:22:14

بعد از این دستور وقتی وارد ابونتو میشم دیگه نیاز نیست با دستور mokutil --disable-validation
 وای فای رو فعال کنم و دیگه وای فای فعاله
ولی همچنان وقتی با ویندوز بالا بیام بعد از ریستارت بعدی دیگه منوی گراب دیده نمیشه
باید مجدد برم تو بایوس از اونجا یکبار uefi رو به legacy تغییربدم و رییستارت کنم تا توی ریستارت بعدی منوی گراب رو ببینم
« آخرین ویرایش: 16 اردیبهشت 1401، 12:19 ق‌ظ توسط hu016865 »

آفلاین hu016865

  • Full Member
  • *
  • ارسال: 100
پاسخ : دوال بوت ویندوز 10 و اوبونتو در حالت uefi ؟؟؟
« پاسخ #16 : 16 اردیبهشت 1401، 11:52 ق‌ظ »
با یه دستور از داخل ویندوز که اولویت رو میده به منوی گراب مشکل نبودن منوی گراب حل شد
bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\grubx64.efi
تشکر از راهنمایی ها و زمانی که گذاشتید .

آفلاین Dragon-

  • عضو کاربران ایرانی اوبونتو
  • *
  • ارسال: 4042
  • جنسیت : پسر
پاسخ : دوال بوت ویندوز 10 و اوبونتو در حالت uefi ؟؟؟ حل شد
« پاسخ #17 : 16 اردیبهشت 1401، 12:48 ب‌ظ »
بوت رو shim تنظیم کنید، بهتره. توی ویندوز اینو بزنید:
bcedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\shimx64.efiلازمه با دسترسی administrator اجراش کنید.
میدونید که زکات علم نشر آن است