انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

نویسنده موضوع: داشتم دبیان نصب میکردم ولی در گراب گزینه ویندوز غیب شد  (دفعات بازدید: 266 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین korosh111

 • Newbie
 • *
 • ارسال: 10
 • جنسیت : پسر
درود بر شما کاربران اوبونتو
روی سیستمم لینوکس داشتم در کنار ویندوز همه چیز عالی بود تا اینکه لینوکسم رو پاک کردم و دبیان نصب کردم
ولی در گراب گزینه ویندوز غیب شد در صورت امکان لطف کنید راهنمایی کنید با تشکر
>fdisk -l
/Disk /dev/sda: 596.2 GiB, 640135028736 bytes, 1250263728 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb8cbb8cb

Device     Boot     Start        End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *         2048    1026047   1024000   500M 83 Linux
/dev/sda2         1026048  307202047 306176000   146G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       307202048  614402047 307200000 146.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4       614404094 1250263039 635858946 303.2G  5 Extended
/dev/sda5       614404096  631980031  17575936   8.4G 83 Linux
/dev/sda6       637841408  662628351  24786944  11.8G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7       662630400  663408639    778240   380M 83 Linux
/dev/sda8       663410688  858720255 195309568  93.1G 83 Linux
/dev/sda9       858722304 1250263039 391540736 186.7G 83 Linux
>df -h
/dev/sda5       8.2G  7.7G     0 100% /
udev             10M     0   10M   0% /dev
tmpfs           1.2G  9.1M  1.2G   1% /run
tmpfs           2.9G   33M  2.9G   2% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda8        92G  2.6G   85G   3% /var
/dev/sda7       360M  2.1M  335M   1% /tmp
/dev/sda9       184G   21G  154G  12% /home
tmpfs           590M  8.0K  590M   1% /run/user/118
tmpfs           590M   16K  590M   1% /run/user/1000
« آخرین ویرایش: 23 خرداد 1396، 12:38 ب‌ظ توسط korosh111 »

آفلاین M!lad

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 986
 • YPSD
اول os-prober رو نصب کن (اگر نصب نیست):

sudo apt install os-prober
چک کن اسکریپتش اجرایی باشه اگر نبود بهش مجوز اجرا شدن اضافه کن:

test -x /etc/grub.d/*prober || sudo chmod +x /etc/grub.d/*prober
بعد منوی گراب  رو به روز کن:

sudo update-grub
--

اگر موقع نصب به ویندوز آسیب نزده باشی احتمالا حل میشه.
...

آفلاین korosh111

 • Newbie
 • *
 • ارسال: 10
 • جنسیت : پسر
درود خسته نباشید
متاسفانه حل نشد
آیا برم تو gparted و flag بوت رو روی /dev/sda2 بزارم مشکل حل خواهد شد یا کلا سیستم داون میشه؟
البته این کارو کردم اتفاقی نیفتاد و لینوکس بالا اومد
ببینید نتیجه دستور bootinfo چیست:
Boot Info Script 0.61      [1 April 2012]


============================= Boot Info Summary: ===============================

 => Grub2 (v1.99) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of
    the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
    in partition 135 for .

sda1: __________________________________________________________________________

    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System: 
    Boot files:       

sda2: __________________________________________________________________________

    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System: 
    Boot files:        /bootmgr /Windows/System32/winload.exe

sda3: __________________________________________________________________________

    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System: 
    Boot files:       

sda4: __________________________________________________________________________

    File system:       Extended Partition
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:

sda5: __________________________________________________________________________

    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Debian GNU/Linux 8
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab

sda6: __________________________________________________________________________

    File system:       swap
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:

sda7: __________________________________________________________________________

    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System: 
    Boot files:       

sda8: __________________________________________________________________________

    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System: 
    Boot files:       

sda9: __________________________________________________________________________

    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System: 
    Boot files:       

============================ Drive/Partition Info: =============================

Drive: sda _____________________________________________________________________

Disk /dev/sda: 596.2 GiB, 640135028736 bytes, 1250263728 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System

/dev/sda1               2,048     1,026,047     1,024,000  83 Linux
/dev/sda2    *      1,026,048   307,202,047   306,176,000   7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sda3         307,202,048   614,402,047   307,200,000   7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sda4         614,404,094 1,250,263,039   635,858,946   5 Extended
/dev/sda5         614,404,096   631,980,031    17,575,936  83 Linux
/dev/sda6         637,841,408   662,628,351    24,786,944  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7         662,630,400   663,408,639       778,240  83 Linux
/dev/sda8         663,410,688   858,720,255   195,309,568  83 Linux
/dev/sda9         858,722,304 1,250,263,039   391,540,736  83 Linux


"blkid" output: ________________________________________________________________

Device           UUID                                   TYPE       LABEL

/dev/sda1        a3bb8b50-f857-47f1-ba57-111c0566af36   ext4       
/dev/sda2        2682540F8253E23B                       ntfs       
/dev/sda3        B872589572585A68                       ntfs       
/dev/sda5        b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b   ext4       
/dev/sda6        25ca9eae-17b7-44e6-9650-670f83c7511d   swap       
/dev/sda7        7279ae10-5acf-4dd6-9cca-c0d1c65e6e70   ext4       
/dev/sda8        2004eb37-e2c9-45a3-85f5-201b0478d1bc   ext4       
/dev/sda9        8962ab9d-affb-4ced-9bb1-4cc5f1b8f3e0   ext4       

================================ Mount points: =================================

Device           Mount_Point              Type       Options

/dev/sda5        /                        ext4       (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
/dev/sda7        /tmp                     ext4       (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sda8        /var                     ext4       (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sda9        /home                    ext4       (rw,relatime,data=ordered)


=========================== sda5/boot/grub/grub.cfg: ===========================

--------------------------------------------------------------------------------
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi

function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
    save_env saved_entry
  fi
}
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos5'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5  b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=en_US
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=-1
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=5
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=5
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos5'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5  b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b
fi
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/lines-grub.png; then
  set color_normal=white/black
  set color_highlight=black/white
else
  set menu_color_normal=cyan/blue
  set menu_color_highlight=white/blue
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
}
set linux_gfx_mode=
export linux_gfx_mode
menuentry 'Debian GNU/Linux' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b' {
load_video
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos5'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5  b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b
fi
echo 'Loading Linux 3.16.0-4-amd64 ...'
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b ro  quiet
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64
}
submenu 'Advanced options for Debian GNU/Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b' {
menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 3.16.0-4-amd64' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.16.0-4-amd64-advanced-b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b' {
load_video
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos5'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5  b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b
fi
echo 'Loading Linux 3.16.0-4-amd64 ...'
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b ro  quiet
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64
}
menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 3.16.0-4-amd64 (recovery mode)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.16.0-4-amd64-recovery-b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b' {
load_video
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos5'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5  b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b
fi
echo 'Loading Linux 3.16.0-4-amd64 ...'
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b ro single
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64
}
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
--------------------------------------------------------------------------------

=============================== sda5/etc/fstab: ================================

--------------------------------------------------------------------------------
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=b72a7f0c-55c3-4de8-aad2-3d10d423476b /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sda9 during installation
UUID=8962ab9d-affb-4ced-9bb1-4cc5f1b8f3e0 /home           ext4    defaults        0       2
# /tmp was on /dev/sda7 during installation
UUID=7279ae10-5acf-4dd6-9cca-c0d1c65e6e70 /tmp            ext4    defaults        0       2
# /var was on /dev/sda8 during installation
UUID=2004eb37-e2c9-45a3-85f5-201b0478d1bc /var            ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=25ca9eae-17b7-44e6-9650-670f83c7511d none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
--------------------------------------------------------------------------------

=================== sda5: Location of files loaded by Grub: ====================

           GiB - GB             File                                 Fragment(s)


=============================== StdErr Messages: ===============================

« آخرین ویرایش: 23 خرداد 1396، 12:54 ب‌ظ توسط korosh111 »

آفلاین دانیال بهزادی

 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 12520
 • جنسیت : پسر
 • Urahara Kiesuke
  • صفحهٔ ویکی
برون‌داد این چیه؟
$ sudo update-grub
اگه این ارسال بهت کمک کرد، دنبال دکمهٔ تشکر نگرد. به جاش تو هم به جامعهٔ آزادت کمک کن

آفلاین korosh111

 • Newbie
 • *
 • ارسال: 10
 • جنسیت : پسر
درود
update-grub>
Generating grub configuration file ...
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64
done
من boot-repair رو نصب کردم و recomended repair رو زدم ولی این ارور رو میده:
The boot files of [The OS now in use - Debian GNU/Linux 8.8 (jessie)] are far from the start of the disk.
 Your BIOS may not detect them. You may want to retry after creating a /boot partition (EXT4, >200MB, start of the disk).
This can be performed via tools such as gParted.
 Then select this partition via the [Separate /boot partition:]
option of [Boot Repair]. (https://help.ubuntu.com/community/BootPartition)
دلیل این ارور هم به نظر بنده این است که:
مطابق با عکس زیر نمیتوانم گزینه seprate/boot partition رو فعال کنم و برای بنده خاموش است

https://ibb.co/nQPh55
وضعیت درایو های بنده بهصورت عکس زیر هستش
https://ibb.co/dTkQsk
« آخرین ویرایش: 23 خرداد 1396، 04:22 ب‌ظ توسط korosh111 »

آفلاین دانیال بهزادی

 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 12520
 • جنسیت : پسر
 • Urahara Kiesuke
  • صفحهٔ ویکی
به نظر می‌رسه بارکنندهٔ راه‌اندازی ویندوز رو پاک کردی. باید از طریق دی‌وی‌دی ویندوز، ترمیمش کنی. این کار، بارکنندهٔ گراب رو پاک می‌کنه. بعدش باید دوباره گراب رو نصب کنی.
اگه این ارسال بهت کمک کرد، دنبال دکمهٔ تشکر نگرد. به جاش تو هم به جامعهٔ آزادت کمک کن

آفلاین korosh111

 • Newbie
 • *
 • ارسال: 10
 • جنسیت : پسر
کاملا موافقم باید این کارو بکنم مرسی