انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید


 خبرها، اتفاقات و تصاویر مربوط به مربوط به جشن انتشار را با هشتگ ufest1804 در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

نویسنده موضوع: توابع هجریِ شمسی در لیبره‌آفیس  (دفعات بازدید: 5322 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین افشین

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 258
 • جنسیت : پسر
توابع هجریِ شمسی در لیبره‌آفیس
« : 01 اسفند 1395، 09:30 ق‌ظ »
سلام.
آیا راهی هست که بشود از توابع شمسی‌سازِ اِکسل در Libreoffice Calc هم استفاده کرد؟

تابع زیر را در Libreoffice Basic وارد می‌کنم؛ اما خطای Run-Time می‌گیرم. ظاهراً ناسازگاری‌هایی وجود دارد.

http://worksheet.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84/macro/

اکسل از این کدها برای افزودن توابع شمسی استفاده می‌کند:
'این متغییر مقدار کلیک شده در فرم تقویم رو بصورت سراسری در خودش ذخیره می‌کند
Public strDate As String
'//////////////////////////////////////
'ماژول اصلاح‌شدهٔ جناب آزادی توسط احمد میرزازاده به تاریخ ۱۳۸۸/۷/۲۲
' 1- تعریف کنید Number(Long) است را بصورت Date فیلدهایی که نوع آنها
' 2- این فیلدها را بصورت 0000/00/00 تنظیم کنید InputMask خاصیت
' به‌دلیل ۸ رقمی در نظر گرفتن فیلد تاریخ ، این توابع تا سال 1999 کارایی دارد
' ...
' تاریخ جاری سیستم را به هجری شمسی تبدیل می‌کند Shamsi() تابع
' بکار ببرید Now() را می توانید در گزارشات بجای تابع Dat() تابع
' :برای جلوگیری از ورود تاریخ غلط به درون یک فیلد بترتیب زیر عمل میکنید
' :بشکل زیر بکار ببرید ValidationRule را در خاصیت ValidDate() تابع
' ...
' ************************************************** ***********
Public Function Rooz(F_Date As Long) As Byte
'این تابع عدد مربوط به روز یک تاریخ را برمی‌گرداند
Rooz = F_Date Mod 100
End Function
'*******************************************
Function Mah(F_Date As Long) As Byte
'این تابع عدد مربوط به ماه یک تاریخ را         
Mah = Int((F_Date Mod 10000) / 100)
End Function
'*******************************************
Public Function Sal(F_Date As Long) As Integer
'این تابع عدد مربوط به سال یک تاریخ را برمی‌گرداند
Sal = Int(F_Date / 10000)
End Function
'*******************************************
Public Function Kabiseh(ByVal OnlySal As Variant) As Byte
'ورودی تابع عدد دورقمی است
'این تابع کبیسه بودن سال را برمی‌گرداند
'اگر سال کبیسه باشد عدد یک و درغیر اینصورت صفر را برمی‌گرداند
Kabiseh = 0
If OnlySal >= 1375 Then
If (OnlySal - 1375) Mod 4 = 0 Then
Kabiseh = 1
Exit Function
End If
ElseIf OnlySal <= 1370 Then
If (1370 - OnlySal) Mod 4 = 0 Then
Kabiseh = 1
Exit Function
End If
End If

End Function
'*******************************************
Function ValidDate(F_Date As Long) As Boolean
Dim M, s, R As Byte
' این تابع اعتبار یک عدد ورودی را از نظر تاریخ هجری شمسی بررسی می‌کند
' را برمی گرداند False واگر نامعتبر باشد True اگر تاریخ معتبر باشد
ValidDate = True

s = Sal(F_Date)
M = Mah(F_Date)
R = Rooz(F_Date)
'********
If F_Date < 10000101 Then
ValidDate = False
Exit Function
End If

If M > 12 Or M = 0 Or R = 0 Then
ValidDate = False
Exit Function
End If

If R > MahDays(s, M) Then
ValidDate = False
Exit Function
End If
End Function
'*******************************************
Public Function AddDay(ByVal F_Date As Long, ByVal Add As Integer) As Long
Dim K, M, R, Days As Byte
Dim s As Integer
R = Rooz(F_Date)
M = Mah(F_Date)
s = Sal(F_Date)
K = Kabiseh(s)

'تبدیل روز به عدد 1 جهت ادامه محاسبات و یا اتمام محاسبه
Days = MahDays(s, M)
If Add > Days - R Then
Add = Add - (Days - R + 1)
R = 1
If M < 12 Then
M = M + 1
Else
M = 1
s = s + 1
End If
Else
R = R + Add
Add = 0
End If

While Add > 0
K = Kabiseh(s) 'کبیسه: 1 و غیر کبیسه: 0
Days = MahDays(s, M) 'تعداد روزهای ماه فعلی
Select Case Add
Case Is < Days
'اگر تعداد روزهای افزودنی کمتر از یک ماه باشد
R = R + Add
Add = 0
Case Days To IIf(K = 0, 365, 366) - 1
'اگر تعداد روزهای افزودنی بیشتر از یک ماه و کمتر از یک سال باشد
Add = Add - Days
If M < 12 Then
M = M + 1
Else
s = s + 1
M = 1
End If
Case Else
'اگر تعداد روزهای افزودنی بیشتر از یک سال باشد
s = s + 1
Add = Add - IIf(K = 0, 365, 366)
End Select
Wend
'AddDay = (s * 10000) + (M * 100) + (R)
AddDay = CLng(s & Format(M, "00") & Format(R, "00"))
End Function

'***********************************************
Public Static Function Shamsi() As Long
'تاریخ جاری سیستم را به تاریخ هجری شمسی تبدیل می‌کند
Dim Shamsi_Mabna As Long
Dim Miladi_mabna As Date
Dim Dif As Long
'در اینجا 78/10/11 با 2000/01/01 معادل قرارداده شده
Shamsi_Mabna = 13781011
Miladi_mabna = #1/1/2000#
Dif = DateDiff("d", Miladi_mabna, Date)
If Dif < 0 Then
MsgBox "تاریخ جاری سیستم شما نادرست است , آنرا اصلاح کنید."
Else
Shamsi = AddDay(Shamsi_Mabna, Dif)
End If
End Function
'***********************************************
Public Function DayWeek(F_Date As Long) As String
Dim a As String
Dim N As Byte
N = DayWeekNo(F_Date)
Select Case N
Case 0
a = "شنبه"
Case 1
a = "یکشنبه"
Case 2
a = "دوشنبه"
Case 3
a = "سه‌شنبه"
Case 4
a = "چهارشنبه"
Case 5
a = "پنج‌شنبه"
Case 6
a = "جمعه"
End Select
DayWeek = a
End Function

'***********************************************
Public Function Dat()
Dim d As Long
d = Shamsi
Dat = DayWeek(d) & Sal(d) & "/" & Mah(d) & "/" & Rooz(d)
End Function

'***********************************************
Public Function Diff(ByVal FromDate As Long, ByVal To_Date As Long) As Long
'این تابع تعداد روزهای بین دو تاریخ را ارائه می‌کند
Dim Tmp As Long
Dim S1, M1, r1, S2, M2, r2 As Integer
Dim Sumation As Single
Dim Flag As Boolean
Flag = False
If FromDate = 0 Or IsNull(FromDate) = True Or To_Date = 0 Or IsNull(To_Date) = True Then
Diff = 0
Exit Function
End If

If FromDate > To_Date Then
'اگر تاریخ شروع از تاریخ پایان بزرگ‌تر باشد آنها موقتاً جابجا می‌شوند
Flag = True
Tmp = FromDate
FromDate = To_Date
To_Date = Tmp
End If
r1 = Rooz(FromDate)
M1 = Mah(FromDate)
S1 = Sal(FromDate)
r2 = Rooz(To_Date)
M2 = Mah(To_Date)
S2 = Sal(To_Date)
Sumation = 0

Do While S1 < S2 - 1 Or (S1 = S2 - 1 And (M1 < M2 Or (M1 = M2 And r1 <= r2)))
'اگر یک سال یا بیشتر اختلاف بود
If Kabiseh((S1)) = 1 Then
If M1 = 12 And r1 = 30 Then
Sumation = Sumation + 365
r1 = 29
Else
Sumation = Sumation + 366
End If
Else
Sumation = Sumation + 365
End If
S1 = S1 + 1
Loop

Do While S1 < S2 Or M1 < M2 - 1 Or (M1 = M2 - 1 And r1 < r2)
'اگر یک ماه یا بیشتر اختلاف بود
Select Case M1
Case 1 To 6
If M1 = 6 And r1 = 31 Then
Sumation = Sumation + 30
r1 = 30
Else
Sumation = Sumation + 31
End If
M1 = M1 + 1
Case 7 To 11
If M1 = 11 And r1 = 30 And Kabiseh(S1) = 0 Then
Sumation = Sumation + 29
r1 = 29
Else
Sumation = Sumation + 30
End If
M1 = M1 + 1
Case 12
If Kabiseh(S1) = 1 Then
Sumation = Sumation + 30
Else
Sumation = Sumation + 29
End If
S1 = S1 + 1
M1 = 1
End Select
Loop

If M1 = M2 Then
Sumation = Sumation + (r2 - r1)
Else
Select Case M1
Case 1 To 6
Sumation = Sumation + (31 - r1) + r2
Case 7 To 11
Sumation = Sumation + (30 - r1) + r2
Case 12
If Kabiseh(S1) = 1 Then
Sumation = Sumation + (30 - r1) + r2
Else
Sumation = Sumation + (29 - r1) + r2
End If
End Select
End If

If Flag = True Then
Sumation = -Sumation
End If
Diff = Sumation
End Function

Public Function DayWeekNo(F_Date As Long) As String
'این تابع یک تاریخ را دریافت کرده و مشخص می‌کند چه روزی از هفته است
'اگر شنبه باشد عدد 0
'اگر 1شنبه باشد عدد 1
'......
'اگر جمعه باشد عدد 6
Dim day As String
Dim Shmsi_Mabna As Long
Dim Dif As Long
'مبنا 80/10/11
Shmsi_Mabna = 13801011
Dif = Diff(Shmsi_Mabna, F_Date)
If Shmsi_Mabna > F_Date Then
Dif = -Dif
End If
'با توجه به اینکه 80/10/11 3شنبه است محاسبه می‌شود day متغیر
day = (Dif + 3) Mod 7
If day < 0 Then
DayWeekNo = day + 7
Else
DayWeekNo = day
End If
End Function


Function MahName(ByVal Mah_no As Byte) As String
Select Case Mah_no
Case 1
MahName = "فروردین"
Case 2
MahName = "اردیبهشت"
Case 3
MahName = "خرداد"
Case 4
MahName = "تیر"
Case 5
MahName = "مرداد"
Case 6
MahName = "شهریور"
Case 7
MahName = "مهر"
Case 8
MahName = "آبان"
Case 9
MahName = "آذر"
Case 10
MahName = "دی"
Case 11
MahName = "بهمن"
Case 12
MahName = "اسفند"
End Select
End Function

Function SalMah(ByVal F_Date As Long) As Long
'شش رقم اول تاریخ که معرف سال و ماه است را برمی‌گرداند
SalMah = Val(Left$(F_Date, 6))
End Function

Function MahDays(ByVal Sal As Integer, ByVal Mah As Byte) As Byte
'این تابع تعداد روزهای یک ماه را برمی‌گرداند
Select Case Mah
Case 1 To 6
MahDays = 31
Case 7 To 11
MahDays = 30
Case 12
If Kabiseh(Sal) = 1 Then
MahDays = 30
Else
MahDays = 29
End If
End Select

End Function

Function Make_Date(ByVal F_Date As Long) As String
'یک تاریخ را بصورت یک رشته 10 رقمی با ذکر ۴ رقم برای سال ارائه می‌کند
Dim d As String
d = Trim(Str(F_Date))
If IsNull(F_Date) = True Or F_Date = 0 Then
Make_Date = ""
Else
Make_Date = Mid(d, 1, 4) & "/" & Mid(d, 5, 2) & "/" & Mid(d, 7, 2)
End If
End Function

Function NextMah(ByVal Sal_Mah As Long) As Long
If (Sal_Mah Mod 100) = 12 Then
NextMah = (Int(Sal_Mah / 100) + 1) * 100 + 1
Else
NextMah = Sal_Mah + 1
End If
End Function

Function PreviousMah(ByVal Sal_Mah As Long) As Long
If (Sal_Mah Mod 100) = 1 Then
PreviousMah = (Int(Sal_Mah / 100) - 1) * 100 + 12
Else
PreviousMah = Sal_Mah - 1
End If
End Function


Function SubtractDay(ByVal F_Date As Long, ByVal Subtract As Long) As Long
'به تعداد روز معینی از یک تاریخ کم کرده و تاریخ حاصل‌شده را ارائه می‌کند
Dim K, M, s, R, Days As Byte

R = Rooz(F_Date)
M = Mah(F_Date)
s = Sal(F_Date)
K = Kabiseh(s)

'تبدیل روز به عدد 1 جهت ادامه محاسبات و یا اتمام محاسبه
If Subtract >= R - 1 Then
Subtract = Subtract - (R - 1)
R = 1
Else
R = R - Subtract
Subtract = 0
End If

While Subtract > 0
K = Kabiseh(s - 1) 'کبیسه: 1 و غیر کبیسه: 0
Days = MahDays(IIf(M >= 2, s, s - 1), IIf(M >= 2, M - 1, 12)) 'تعداد روزهای ماه قبلی
Select Case Subtract
Case Is < Days
'اگر تعداد روزهای کاهش کمتر از یک ماه باشد
R = Days - Subtract + 1
Subtract = 0
If M >= 2 Then
M = M - 1
Else
s = s - 1
M = 12
End If
Case Days To IIf(K = 0, 365, 366) - 1
'اگر تعداد روزهای کاهش بیشتر از یک ماه و کمتر از یک سال باشد
Subtract = Subtract - Days
If M >= 2 Then
M = M - 1
Else
s = s - 1
M = 12
End If
Case Else
'اگر تعداد روزهای کاهش بیشتر از یک سال باشد
s = s - 1
Subtract = Subtract - IIf(K = 0, 365, 366)
End Select
Wend
SubtractDay = (s * 10000) + (M * 100) + (R)

End Function


'شمارهٔ اولین روز ماه
Public Function Firstday(Sal As Integer, Mah As Byte) As Long
Dim strfd As Long
strfd = Sal & Format(Mah, "00") & Format(1, "00")
Firstday = DayWeekNo(strfd)
End Function
حالا باید یکی که هم VBA بلد است و هم Basic این کدها را با سینتکس Basic سازگار کند.

قواعد سینتکس لیبره‌آفیس:
https://help.libreoffice.org/Basic/Syntax
« آخرین ویرایش: 01 اسفند 1395، 12:14 ب‌ظ توسط افشین »

آفلاین goodosuser

 • Newbie
 • *
 • ارسال: 1
سلام

vba و  basic گرامرش یکیه تقریبا
یه static  زیاد داشت که حذفش کردم و جواب داد انگار:


اجرای تقویم شمسی را در لیبره آفیس می توانید ببینید و استفاده کنید

http://drive.elenoon.ir/index.php/s/b5vKmBGy8y0cM1O
از کدی که دادید یعنی
http://worksheet.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84/macro/
استفاده کردم با ویرایشی خیلی مختصر
امیدوارم بتونم پیشرفتش بدم یا سایر دوستان بتونند ادامش بدن
موفق باشید

آفلاین افشین

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 258
 • جنسیت : پسر
پاسخ : توابع هجریِ شمسی در لیبره‌آفیس
« پاسخ #2 : 15 تیر 1397، 11:51 ق‌ظ »
متشکرم. زحمت کشیدید.
« آخرین ویرایش: 15 تیر 1397، 01:29 ب‌ظ توسط افشین »