انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

نویسنده موضوع: مشکل کند شدن تدریجی سرعت دانلود از وب سرور nginx  (دفعات بازدید: 415 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین مَدَّکْ

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 504
 • جنسیت : پسر
  • مدک
سلام دوستان

من یک VPS دارم که روش وب سرور Nginx نصب کردم و به عنوان فضای میزبانی فایل ازش استفاده می‌کنم.
بعد از چند ساعت، سرعت دانلود از این سرور شدیدا افت می‌کنه و محدود میشه به کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت بر ثانیه
و وقتی reboot میکنم سرور رو مشکلش حل میشه!
نکته عجیبش اینه که قبل از اینکه ریبوت کنم هیچ مشکلی از نظر مصرف منابع ram و cpu و میزان I/O نیست و حتی Connection های زیادی هم به سرور وصل نیست.

خلاصه با reboot این مشکل حل میشه و بعد از چند ساعت دوباره همین کندی ایجاد میشه! به نظرتون مشکل از کجا میتونه باشه؟

فایل کانفیگ nginx:

user www-data;
worker_processes 2;
pid /run/nginx.pid;

events {
        worker_connections 7680;
        multi_accept on;
        use epoll;
}

http {

        ##
        # Basic Settings
        ##

        sendfile on;
        tcp_nopush on;
        tcp_nodelay on;
        keepalive_timeout 65;
        types_hash_max_size 2048;
        # server_tokens off;

        # server_names_hash_bucket_size 64;
        # server_name_in_redirect off;

        include /etc/nginx/mime.types;
        default_type application/octet-stream;

        ##
        # SSL Settings
        ##

        ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; # Dropping SSLv3, ref: POODLE
        ssl_prefer_server_ciphers on;

        ##
        # Logging Settings
        ##

        access_log /var/log/nginx/access.log;
        error_log /var/log/nginx/error.log;

        ##
        # Gzip Settings
        ##

        gzip on;
        gzip_disable "msie6";

        # gzip_vary on;
        # gzip_proxied any;
        # gzip_comp_level 6;
        # gzip_buffers 16 8k;
        # gzip_http_version 1.1;
        # gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

        ##
        # Virtual Host Configs
        ##


فایل virtualhost

server {
        listen 80;
        listen [::]:80;

        server_name ***;

        root /home/***;/public_html;
        index index.htm index.html;

        access_log /var/log/nginx/***;_access.log;
        error_log /var/log/nginx/***;_error.log;

        location / {
                try_files $uri $uri/ =404;
                autoindex on;
#               limit_rate 512k;
        }

        location ~ /\.ht {
                deny all;
        }

        location ~ ^.*/(?P<request_basename>[^/]+\.(mp3))$ {
                add_header Content-Disposition 'attachment; filename="$request_basename"';
        }
}


آفلاین VAHIDN

 • Full Member
 • *
 • ارسال: 191
 • جنسیت : پسر
 • Kubuntu 16.04
  • پشتیبان فارسی انجمن ساز IPB
با سلام
دلایل مختلفی می تونه داشته ولی اگر مطمئنید از NGINX هست من فکر می کنم مشکل از sendfile هست چون توی تنظیمات تون هم من ندیدم chunk رو برای اون تنظیم کنید. راهنمای زیر رو مطالعه کنید :
http://serverfault.com/questions/666214/slow-download-big-static-files-from-nginx
موفق باشید

آفلاین مَدَّکْ

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 504
 • جنسیت : پسر
  • مدک
با سلام
دلایل مختلفی می تونه داشته ولی اگر مطمئنید از NGINX هست من فکر می کنم مشکل از sendfile هست چون توی تنظیمات تون هم من ندیدم chunk رو برای اون تنظیم کنید. راهنمای زیر رو مطالعه کنید :
http://serverfault.com/questions/666214/slow-download-big-static-files-from-nginx
موفق باشید

ممنون دوست عزیز
طبق این صفحه عمل کردم و باز هم تغییری نکرد.