انجمن‌های فارسی اوبونتو

کمک و پشتیبانی => برنامه‌سازی => نویسنده: سید مهدی در 08 امرداد 1386، 10:57 ب‌ظ

عنوان: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: سید مهدی در 08 امرداد 1386، 10:57 ب‌ظ
سلام به دوستان

خلاصه مطلب اینکه لازم هست که glibc رو نصب کنم. پکیج هاش رو دانلود کردم. وقتی می خوام طبق دستورالعمل نصب که تو فایل توضیحیش یا تو وب سایت های مختلف که عمل می کنم، وقتی که configure  رو می زنم، این ارور رو می ده:
root@mehdi-laptop:/home/mehdi/glibc-2.5/compile# ../configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
configure: running configure fragment for add-on glibc-libidn-2.5
checking add-on glibc-ports-2.5 for preconfigure fragments... am33 arm hppa m68k mips
configure: running configure fragment for add-on linuxthreads
linuxthreads disabled because nptl add-on is also in use
configure: running configure fragment for add-on nptl
checking sysdep dirs... sysdeps/i386/elf nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 sysdeps/unix/sysv/linux/i386 glibc-ports-2.5/sysdeps/unix/sysv/linux nptl/sysdeps/unix/sysv/linux nptl/sysdeps/pthread sysdeps/pthread sysdeps/unix/sysv/linux sysdeps/gnu sysdeps/unix/common sysdeps/unix/mman sysdeps/unix/inet glibc-ports-2.5/sysdeps/unix/sysv/i386 sysdeps/unix/sysv/i386 glibc-ports-2.5/sysdeps/unix/sysv nptl/sysdeps/unix/sysv sysdeps/unix/sysv sysdeps/unix/i386 glibc-ports-2.5/sysdeps/unix nptl/sysdeps/unix sysdeps/unix sysdeps/posix sysdeps/i386/i686/fpu nptl/sysdeps/i386/i686 sysdeps/i386/i686 sysdeps/i386/i486 nptl/sysdeps/i386/i486 sysdeps/i386/fpu nptl/sysdeps/i386 sysdeps/i386 sysdeps/wordsize-32 sysdeps/ieee754/ldbl-96 sysdeps/ieee754/dbl-64 sysdeps/ieee754/flt-32 sysdeps/ieee754 sysdeps/generic/elf sysdeps/generic
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether ln -s works... yes
checking for gcc... gcc
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for ranlib... ranlib
checking whether as is GNU as... yes
checking whether ld is GNU ld... yes
checking for as... as
checking version of as... 2.16.91, ok
checking for ld... ld
checking version of ld... 2.16.91, ok
checking for pwd... /bin/pwd
checking for gcc... gcc
checking version of gcc... 4.0.3, ok
checking for gnumake... no
checking for gmake... no
checking for make... make
checking version of make... 3.81, ok
checking for gnumsgfmt... no
checking for gmsgfmt... no
checking for msgfmt... msgfmt
checking version of msgfmt... 0.14.5, ok
checking for makeinfo... no
checking for sed... sed
checking version of sed... 4.1.4, ok
checking for autoconf... no
configure: WARNING:
*** These auxiliary programs are missing or incompatible versions: makeinfo autoconf
*** some features will be disabled.
*** Check the INSTALL file for required versions.
checking whether ranlib is necessary... no
checking LD_LIBRARY_PATH variable... ok
checking whether GCC supports -static-libgcc... -static-libgcc
checking for bash... /bin/sh
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking for perl... /usr/bin/perl
checking for install-info... /usr/sbin/install-info
checking for bison... no
checking for signed size_t type... no
checking for libc-friendly stddef.h... yes
checking whether we need to use -P to assemble .S files... no
checking whether .text pseudo-op must be used... yes
checking for assembler global-symbol directive... .globl
checking for .set assembler directive... yes
checking for assembler .type directive prefix... @
checking for .symver assembler directive... yes
checking for ld --version-script... yes
checking for .previous assembler directive... yes
checking for .protected and .hidden assembler directive... yes
checking whether __attribute__((visibility())) is supported... yes
checking for broken __attribute__((visibility()))... no
checking for broken __attribute__((alias()))... no
checking whether to put _rtld_local into .sdata section... no
checking for .preinit_array/.init_array/.fini_array support... yes
checking for libunwind-support in compiler... no
checking for -z nodelete option... yes
checking for -z nodlopen option... yes
checking for -z initfirst option... yes
checking for -z relro option... yes
checking for -Bgroup option... yes
checking for libgcc_s suffix...
checking for --as-needed option... yes
checking whether --noexecstack is desirable for .S files... yes
checking for -z combreloc... yes
checking for -z execstack... yes
checking for -fpie... yes
checking for --hash-style option... no
checking for -fno-toplevel-reorder... no
checking for -fstack-protector... no
checking whether cc puts quotes around section names... no
checking for assembler .weak directive... yes
checking whether CFI directives are supported... yes
checking for ld --no-whole-archive... yes
checking for gcc -fexceptions... yes
checking for __builtin_expect... yes
checking for __builtin_memset... no
checking for redirection of built-in functions... yes
checking for __thread... yes
checking for tls_model attribute... yes
checking for libgd... no
checking for is_selinux_enabled in -lselinux... no
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for long double... yes
checking size of long double... 12
running configure fragment for sysdeps/i386/elf
checking for i386 TLS support... yes
running configure fragment for nptl/sysdeps/pthread
checking for forced unwind support... yes
checking for C cleanup handling... yes
running configure fragment for sysdeps/pthread
running configure fragment for sysdeps/unix/sysv/linux
checking for egrep... (cached) grep -E
checking installed Linux kernel header files... 2.0.10 or later
*** On GNU/Linux systems the GNU C Library should not be installed into
*** /usr/local since this might make your system totally unusable.
*** We strongly advise to use a different prefix.  For details read the FAQ.
*** If you really mean to do this, run configure again using the extra
*** parameter `--disable-sanity-checks'.

وقتی هم که این دستور رو به این صورت اجرا می کنم  configure --disable-sanity-checks/..  مشکلی پیش نمیاد ولی وقتی بعدش make می زنم این ارور میاد:
root@mehdi-laptop:/home/mehdi/glibc-2.5/compile# ../configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
configure: running configure fragment for add-on glibc-libidn-2.5
checking add-on glibc-ports-2.5 for preconfigure fragments... am33 arm hppa m68k mips
configure: running configure fragment for add-on linuxthreads
linuxthreads disabled because nptl add-on is also in use
configure: running configure fragment for add-on nptl
checking sysdep dirs... sysdeps/i386/elf nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 sysdeps/unix/sysv/linux/i386 glibc-ports-2.5/sysdeps/unix/sysv/linux nptl/sysdeps/unix/sysv/linux nptl/sysdeps/pthread sysdeps/pthread sysdeps/unix/sysv/linux sysdeps/gnu sysdeps/unix/common sysdeps/unix/mman sysdeps/unix/inet glibc-ports-2.5/sysdeps/unix/sysv/i386 sysdeps/unix/sysv/i386 glibc-ports-2.5/sysdeps/unix/sysv nptl/sysdeps/unix/sysv sysdeps/unix/sysv sysdeps/unix/i386 glibc-ports-2.5/sysdeps/unix nptl/sysdeps/unix sysdeps/unix sysdeps/posix sysdeps/i386/i686/fpu nptl/sysdeps/i386/i686 sysdeps/i386/i686 sysdeps/i386/i486 nptl/sysdeps/i386/i486 sysdeps/i386/fpu nptl/sysdeps/i386 sysdeps/i386 sysdeps/wordsize-32 sysdeps/ieee754/ldbl-96 sysdeps/ieee754/dbl-64 sysdeps/ieee754/flt-32 sysdeps/ieee754 sysdeps/generic/elf sysdeps/generic
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether ln -s works... yes
checking for gcc... gcc
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for ranlib... ranlib
checking whether as is GNU as... yes
checking whether ld is GNU ld... yes
checking for as... as
checking version of as... 2.16.91, ok
checking for ld... ld
checking version of ld... 2.16.91, ok
checking for pwd... /bin/pwd
checking for gcc... gcc
checking version of gcc... 4.0.3, ok
checking for gnumake... no
checking for gmake... no
checking for make... make
checking version of make... 3.81, ok
checking for gnumsgfmt... no
checking for gmsgfmt... no
checking for msgfmt... msgfmt
checking version of msgfmt... 0.14.5, ok
checking for makeinfo... no
checking for sed... sed
checking version of sed... 4.1.4, ok
checking for autoconf... no
configure: WARNING:
*** These auxiliary programs are missing or incompatible versions: makeinfo autoconf
*** some features will be disabled.
*** Check the INSTALL file for required versions.
checking whether ranlib is necessary... no
checking LD_LIBRARY_PATH variable... ok
checking whether GCC supports -static-libgcc... -static-libgcc
checking for bash... /bin/sh
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking for perl... /usr/bin/perl
checking for install-info... /usr/sbin/install-info
checking for bison... no
checking for signed size_t type... no
checking for libc-friendly stddef.h... yes
checking whether we need to use -P to assemble .S files... no
checking whether .text pseudo-op must be used... yes
checking for assembler global-symbol directive... .globl
checking for .set assembler directive... yes
checking for assembler .type directive prefix... @
checking for .symver assembler directive... yes
checking for ld --version-script... yes
checking for .previous assembler directive... yes
checking for .protected and .hidden assembler directive... yes
checking whether __attribute__((visibility())) is supported... yes
checking for broken __attribute__((visibility()))... no
checking for broken __attribute__((alias()))... no
checking whether to put _rtld_local into .sdata section... no
checking for .preinit_array/.init_array/.fini_array support... yes
checking for libunwind-support in compiler... no
checking for -z nodelete option... yes
checking for -z nodlopen option... yes
checking for -z initfirst option... yes
checking for -z relro option... yes
checking for -Bgroup option... yes
checking for libgcc_s suffix...
checking for --as-needed option... yes
checking whether --noexecstack is desirable for .S files... yes
checking for -z combreloc... yes
checking for -z execstack... yes
checking for -fpie... yes
checking for --hash-style option... no
checking for -fno-toplevel-reorder... no
checking for -fstack-protector... no
checking whether cc puts quotes around section names... no
checking for assembler .weak directive... yes
checking whether CFI directives are supported... yes
checking for ld --no-whole-archive... yes
checking for gcc -fexceptions... yes
checking for __builtin_expect... yes
checking for __builtin_memset... no
checking for redirection of built-in functions... yes
checking for __thread... yes
checking for tls_model attribute... yes
checking for libgd... no
checking for is_selinux_enabled in -lselinux... no
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for long double... yes
checking size of long double... 12
running configure fragment for sysdeps/i386/elf
checking for i386 TLS support... yes
running configure fragment for nptl/sysdeps/pthread
checking for forced unwind support... yes
checking for C cleanup handling... yes
running configure fragment for sysdeps/pthread
running configure fragment for sysdeps/unix/sysv/linux
checking for egrep... (cached) grep -E
checking installed Linux kernel header files... 2.0.10 or later
*** On GNU/Linux systems the GNU C Library should not be installed into
*** /usr/local since this might make your system totally unusable.
*** We strongly advise to use a different prefix.  For details read the FAQ.
*** If you really mean to do this, run configure again using the extra
*** parameter `--disable-sanity-checks'.

این ارور رو چه کار باید بکنمش ؟؟

مرسی
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: مهدی پیشگوی در 09 امرداد 1386، 12:17 ق‌ظ
دو تا خطایی که نوشتین یکی هستش نفهمیدم خطای make چی هستش . در ضمن شما چرا می خوایین اون رو از سورس کامپایل کنین ؟
از دستور زیر استفاده کنین ببینین درست میشه یا نه البته یه پیشنهاد هستش همین :
./configure --prefix=/opt
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: سید مهدی در 09 امرداد 1386، 01:19 ق‌ظ
مهدی جان من هیچ اصراری به کامپایل کردن سورس ها ندارم ولی خب وقتی پکیج هاش رو گیر نمیارم مجبورم که سورس ها رو کامپایل کنم. خیلی گشتم ولی نتونستم پکیج glibc رو پیدا کنم. شاید شما آدرس سایتی که بتونم پکیجش رو از اونجا دانلود کنم رو به من معرفی کنید.

نکته دیگه اینکه این برنامه نمی تونه از تو خود فولدر glibc کامپایل کردن رو انجام بده. باید یک فولدر ساخت و از تو او فولدر فایل کانفیگور رو فراخوند و اجرا کرد. واسه همینه که از configure/.. مجبور هستم استفاده کنم. (خطا رو نگاه کن  ;) ):
root@mehdi-laptop:/home/mehdi/glibc-2.5# ./configure
configure: error: you must configure in a separate build directory
root@mehdi-laptop:/home/mehdi/glibc-2.5#                           

دستوری هم که گفتید رو امتحان کردم. هیچ تغییری نکرد. باز هم کامپایل راحت انجام شد ولی make انجام نشد و همون ارور قبلی رو داد. باز هم ممنونم از راهنماییت  :-*

راه دیگه ای ؟ کمک دیگه ای ؟ روش های «محیر العقول :D» ای ؟!!!  ???
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: مهدی پیشگوی در 09 امرداد 1386، 09:56 ب‌ظ
قبل از کامپایل و دانلود سورس حتما تو synaptic دنبالشون بگرد بعد خوب؟
یا اینکه تو خط فرمان از دستور apt-get بگرد . فرقی نمی کنه
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: سید مهدی در 10 امرداد 1386، 02:16 ق‌ظ
قبل از کامپایل و دانلود سورس حتما تو synaptic دنبالشون بگرد بعد خوب؟
یا اینکه تو خط فرمان از دستور apt-get بگرد . فرقی نمی کنه

مهدی جان این search کردن تو synaptic و همچنین apt-cache search رو امتحان کردم که پکیج این برنامه رو پیدا نکردم و مجبور شدم برم طرف سورس.

حالا این مشکل رو می شه به هر طریقی حل کرد ؟؟ دوستان کسی پیشنهادی نداره ؟
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: hasannoori در 10 امرداد 1386، 11:47 ق‌ظ
به نظر من بهتره از همون نسخه که همراه خود ابنتو عرضه میشه استفاده کنید.
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: arman_o71 در 10 امرداد 1386، 12:10 ب‌ظ
شما چه جوری glib رو پیدا نکردین!
search کنید libglib هم version یک و هم دو توی مخازن هست
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: سید مهدی در 10 امرداد 1386، 06:00 ب‌ظ
شما چه جوری glib رو پیدا نکردین!
search کنید libglib هم version یک و هم دو توی مخازن هست

آرمان جان ممنون از جوابی که به مشکل من دادی. من می خوام پکیج GLibc رو نصل کنم، نه libglib !!!! من این پکیج ای که شما گفتید رو قبلاً نصب کرده بودم و روی سیستمم دارم. ملاحظه بفرمايید (قسمتی از خروجی دستور dpkg -l رو اینجا آوردم):
ii  libglib-java                           0.2.4-0ubuntu3
              GLIB bindings for Java
ii  libglib-perl                           1.103-1
              Perl interface to the GLib and GObject libra
ii  libglib1.2                             1.2.10-10.1build1
              The GLib library of C routines
ii  libglib2.0-0                           2.10.3-0ubuntu1
              The GLib library of C routines
ii  libglib2.0-0-dbg                       2.10.3-0ubuntu1
              The GLib libraries and debugging symbols
ii  libglib2.0-cil                         2.8.2-0ubuntu5
              CLI binding for the GLib utility library 2.8
ii  libglib2.0-data                        2.10.3-0ubuntu1
              Common files for GLib library
ii  libglib2.0-dev                         2.10.3-0ubuntu1
              Development files for the GLib library
ii  libglib2.0-doc                         2.10.3-0ubuntu1
              Documentation files for the GLib library
ii  libglibmm-2.4-1c2a                     2.10.4-0ubuntu1
              C++ wrapper for the GLib toolkit (shared lib
ii  libglu1-mesa                           6.4.1-0ubuntu8
              The OpenGL utility library (GLU)
ii  libgmp3c2                              4.1.4-11ubuntu2

ولی هنوز این مشکل نصب نبودن glibc رو دارم:
mehdi@mehdi-laptop:~/SLMODEMD.gcc4.1$ ./slmodemd
./slmodemd: /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by ./slmodemd)
mehdi@mehdi-laptop:~/SLMODEMD.gcc4.1$


نمی دونم چرا این داره این بازی ها رو در میاره.

ممنون می شم یکی راهنماییم کنه  :)


عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: hasannoori در 11 امرداد 1386، 11:37 ق‌ظ
ببخشید من متوجه مشکل شما نشدم!
یکبار بطور کامل بفرمایید:
چه کار میخواهید انجام بدید؟
و به چه مشکلی برخورد کردید؟
 ::)
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: مهدی پیشگوی در 11 امرداد 1386، 12:01 ب‌ظ
مهدی جان یه سئوال . برای چه موردی می خوایی اون رو کامپایل کنی . نیازت چی هستش ؟؟
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: سید مهدی در 11 امرداد 1386، 12:23 ب‌ظ
مهدی جان می خوام مودم رو نصب کنم.

تو اون بالا توضیحش رو هم دادم  ;) مودم من Intel82801 هست که تو برنامه scanModem بهم گفت که درایور compatible با سخت افزار من Intel536EP و Intel537 هست که من جفت این درایور ها رو نصب کردم ولی بهم پیغام داد که سخت افزار مناسب این درایور ها پیدا نشد و من هم اون ها unistall کردم. توی قسمتی از فایل 1st_read.txt این درایور ها توضیح داده بود که درایور slmodemd می تونه برای سخت افزار من مناسب باشه. من هم می خوام این slmodemd رو نصب کنم ولی پکیجش که نیست و فقط سورسش هست که اون هم برای کامپایل کردنش نیاز به داشتن Glibc داره  :(
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: hasannoori در 11 امرداد 1386، 01:21 ب‌ظ
تو آدرس زیر بسته مناسب برای چیپست اسمارت لینک هست:
http://linmodems.technion.ac.il/packages/smartlink/Ubuntu/
اگر با این درایور سازگار باشه براحتی کار میکنه.
http://packages.ubuntu.com/feisty/misc/sl-modem-daemon
http://packages.ubuntu.com/feisty/misc/sl-modem-source
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: hasannoori در 11 امرداد 1386، 01:34 ب‌ظ
البته باید عرض کنم که به چند نکته نیز باید توجه داشته باشی:
برای نصب gcc باید ابتدا بسته build-essential رو نصب کنی پس بزن:
sudo apt-get install gcc build-essentialبعد هم دستورات زیر:
$ sudo module-assistant auto-install sl-modemبعد بزن
$ sudo depmod -aبعد ریست کن.
$ sudo modprobe slamr
 $ sudo /etc/init.d/sl-modem-daemon restart
ضمن اینکه بسته درایور رو میتونی از اینجا بگیری:
http://phep2.technion.ac.il/linmodems/packages/smartlink/
برای نصب هم اول بسته رو از حالت فشزده خارج کتن یه ترمینال تو مسیر جاری باز کن:
$ make

$ sudo make install

$ sudo modprobe slamr

$ dmesg | grep slamr
حالا بسته   sl-modem-daemon2.9.9d+e-pre2-5.deb رو نصب کن.
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: hasannoori در 11 امرداد 1386، 01:44 ب‌ظ
در ضمن دوباره یادآوری کنم که GCC تا وقتی که  build-essential  نصب نباشه کار نمیکنه! :-X
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: سید مهدی در 11 امرداد 1386، 10:26 ب‌ظ
hassannoori جان سلام و تشکر از جوابی که دادید :)

دوست عزیز یک دنیا ممنونم که کمکم کردی، فکر کنم که نصب شد !! الان می خوام برم تست کنم ببینم که نصب شده یا نه. الان دیگه ذوق مرگ داریم میشم !  ;)

یک دنیا ممنون :)
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: سید مهدی در 14 امرداد 1386، 08:10 ب‌ظ
hassannoori جان سلام و تشکر از جوابی که دادید :)

دوست عزیز یک دنیا ممنونم که کمکم کردی، فکر کنم که نصب شد !! الان می خوام برم تست کنم ببینم که نصب شده یا نه. الان دیگه ذوق مرگ داریم میشم !  ;)

یک دنیا ممنون :)

اشتباه کردم ! مودمم هنوز نصب نشده و ابونتو هنوز مودمم رو نمی شناسه :(
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: سید مهدی در 14 امرداد 1386، 08:11 ب‌ظ
hassannoori جان سلام و تشکر از جوابی که دادید :)

دوست عزیز یک دنیا ممنونم که کمکم کردی، فکر کنم که نصب شد !! الان می خوام برم تست کنم ببینم که نصب شده یا نه. الان دیگه ذوق مرگ داریم میشم !  ;)

یک دنیا ممنون :)

اشتباه کردم ! مودمم هنوز نصب نشده و ابونتو هنوز مودمم رو نمی شناسه :(
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: arman_o71 در 15 امرداد 1386، 05:09 ب‌ظ
فکر نکنم glibc با libglib فرق کنه به نظر می‌آد که ورژن قبلی رو می‌خواد

برای مودم‌های smartlink soft modem یه پکیج دبیان هست که خودمم ازش استفاده می‌کنم، امتحانش کن
اسم پکیج: sl-modem-daemon
صفحه ubuntu package
http://packages.ubuntu.com/feisty/misc/sl-modem-daemon (http://packages.ubuntu.com/feisty/misc/sl-modem-daemon)
لینک مستقیم: http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/download.pl?arch=i386&file=pool%2Frestricted%2Fs%2Fsl-modem%2Fsl-modem-daemon_2.9.10%2B2.9.9d%2Be-pre2-5ubuntu1_i386.deb&md5sum=46cf7ad123be7e56f7c68c2e6265c8ca&arch=i386&type=main (http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/download.pl?arch=i386&file=pool%2Frestricted%2Fs%2Fsl-modem%2Fsl-modem-daemon_2.9.10%2B2.9.9d%2Be-pre2-5ubuntu1_i386.deb&md5sum=46cf7ad123be7e56f7c68c2e6265c8ca&arch=i386&type=main)
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: hasannoori در 16 امرداد 1386، 11:29 ق‌ظ
دوست عزیز الان مشکل شما دقیقا چیه؟
آیا  مشکل با GCC و کامپایل حل شد؟
آیا مشکل جدیدی دارید؟
اگر مشکل قبلیتون حل شده و مشکل جدیدی دارید بهتره اون رو تحت یک عنوان جدید ارسال کنید و نه در اینجا!  :-X
عنوان: پاسخ به: مشکل در نصب glibc
ارسال شده توسط: سید مهدی در 19 امرداد 1386، 03:08 ب‌ظ
فکر نکنم glibc با libglib فرق کنه به نظر می‌آد که ورژن قبلی رو می‌خواد

برای مودم‌های smartlink soft modem یه پکیج دبیان هست که خودمم ازش استفاده می‌کنم، امتحانش کن
اسم پکیج: sl-modem-daemon
صفحه ubuntu package
http://packages.ubuntu.com/feisty/misc/sl-modem-daemon (http://packages.ubuntu.com/feisty/misc/sl-modem-daemon)
لینک مستقیم: http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/download.pl?arch=i386&file=pool%2Frestricted%2Fs%2Fsl-modem%2Fsl-modem-daemon_2.9.10%2B2.9.9d%2Be-pre2-5ubuntu1_i386.deb&md5sum=46cf7ad123be7e56f7c68c2e6265c8ca&arch=i386&type=main (http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/download.pl?arch=i386&file=pool%2Frestricted%2Fs%2Fsl-modem%2Fsl-modem-daemon_2.9.10%2B2.9.9d%2Be-pre2-5ubuntu1_i386.deb&md5sum=46cf7ad123be7e56f7c68c2e6265c8ca&arch=i386&type=main)
آرمان جان فکر کنم این برنامه که شما معرفی کردین برای Fiesty باشه ولی ورژن اوبونتوی من Dapper هست. ولی باز با این حال سعی کردم که نصبش کنم. این هم جوابی که بهم داد:
root@mehdi-laptop:/home/mehdi# sudo dpkg -i sl-modem-daemon_2.9.10+2.9.9d+e-pre2-5ubuntu1_i386.deb
(Reading database ... 105022 files and directories currently installed.)
Preparing to replace sl-modem-daemon 2.9.10+2.9.9d+e-pre2-5build1 (using sl-modem-daemon_2.9.10+2.9.9d+e-pre2-5ubuntu1_i386.deb) ...
Shutting down SmartLink Modem driver normally.
Unloading modem driver from kernel ... slamr.
Unpacking replacement sl-modem-daemon ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of sl-modem-daemon:
 sl-modem-daemon depends on libasound2 (>> 1.0.12); however:
  Version of libasound2 on system is 1.0.10-2ubuntu4.
 sl-modem-daemon depends on libc6 (>= 2.5-0ubuntu1); however:
  Version of libc6 on system is 2.3.6-0ubuntu20.5.
dpkg: error processing sl-modem-daemon (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 sl-modem-daemon
root@mehdi-laptop:/home/mehdi# sudo apt-get install libasound2 libc6
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
libasound2 is already the newest version.
libc6 is already the newest version.
You might want to run `apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
  sl-modem-daemon: Depends: libasound2 (> 1.0.12) but 1.0.10-2ubuntu4 is to be installed
                   Depends: libc6 (>= 2.5-0ubuntu1) but 2.3.6-0ubuntu20.5 is to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
root@mehdi-laptop:/home/mehdi# sudo apt-get -f install
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Correcting dependencies... Done
The following packages will be REMOVED:
  sl-modem-daemon
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 1163kB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]? y
(Reading database ... 105021 files and directories currently installed.)
Removing sl-modem-daemon ...
root@mehdi-laptop:/home/mehdi#     

دوست عزیز الان مشکل شما دقیقا چیه؟
آیا  مشکل با GCC و کامپایل حل شد؟
آیا مشکل جدیدی دارید؟
اگر مشکل قبلیتون حل شده و مشکل جدیدی دارید بهتره اون رو تحت یک عنوان جدید ارسال کنید و نه در اینجا!  :-X
hasannoori جان سلام و تشکر از وقتی که برای خوندن و جواب دادن به این پست گذاشتین. من توی نصب مودمم مشکل دارم. برای نصب مودمم لازم هست که برنامه ای به اسم SLMODEMD.gcc4.1 رو نصب کنم که برای نصبش این ارور رو بهم میده:
root@mehdi-laptop:/home/mehdi/SLMODEMD.gcc4.1# ./slmodemd
./slmodemd: /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by ./slmodemd)
واسه همینه که می خوام GLIBC_2.4 رو نصب کنم. شما می تونید راهنماییم کنید ؟

ممنون