انجمن‌های فارسی اوبونتو

کمک و پشتیبانی => راهنماها، نکات و ترفندها => نویسنده: آرمان اسماعیلی در 20 دی 1393، 08:43 ب‌ظ

عنوان: ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: آرمان اسماعیلی در 20 دی 1393، 08:43 ب‌ظ
سلام.

خب فکر کنم هر ماه چند تا تاپیک مرتبط با این قضیه داشته باشیم. خودم قبلاً دو سه باری سر پارتیشن‌بندی به طور کلی یکی از درایوهام پاک شده و به لطف تست‌دیسک برگشته. چند وقت پیش فایلی رو اتفاقی shift+delete کردم و بعد از جست‌و‌جو رسیدم به اینجا (https://www.howtoforge.com/data_recovery_from_accidently_deleted_files_or_crashed_drives_in_ubuntu). این اسکریپت کار رو راحت‌تر کرده و فکر می‌کنم هر کسی بعد از خوندن این مطلب بتونه به سادگی فایل‌های از دست رفته‌ش رو برگردونه. امیدوارم کمکی باشه به دوستان داغ‌دیده :D


TestDisk یک نرم‌افزار آزاد و قدرتمند برای بازیابی اطلاعات است. با استفاده از آن می‌توانید فایل‌هایی که مثلاً توسط فرمان rm -rf یا شیفت دیلیت کردن پاک شده‌اند یا کرش نرم‌افزاری آنها را از بین برده را از روی پارتیشن‌های FAT , exFAT , NTFS , ext2 , ext3 , ext4 بازیابی کنید.


اسکریپت زیر را داخل یک فایل متنی کپی کرده و آن را با نام دلخواه و پسوند sh. ذخیره کنید.
#!/bin/bash
#######################################################################################################
#######################################################################################################
#######################################################################################################
######                                                                                          #######
######                                                                                          #######
######                 This script will help you to recover the accidentally                    #######
######                     deleted data from crashed linux file systems                         #######
######                          Script created by (Srijan Kishore)                              #######
######                                                                                          #######
######                                                                                          #######
#######################################################################################################                                                                                       
#######################################################################################################
#######################################################################################################

# User Check

if [ "$USER" = 'root' ]
    then
        gdialog --title "User Check" --msgbox "User is root, you can execute the script successfully." 200 150       
        echo "User is root, you can execute the script successfully"
    else
        gdialog --title "User Check" --msgbox "User is not Root. Please run the script as root user." 200 150
        echo "User is not Root. Please run the script as root user."
        exit 1
fi

# Check your operating system

cat /etc/debian_version >> /dev/null
if [ "$?" = 0 ]
    then
        echo "You are using ubuntu/debian"
        gdialog --title "Your Operating System" --msgbox "You are using ubuntu/debian"
    else
        gdialog --title "Your Operating System" --msgbox "You are not using debian/ubuntu.You can download the TestDisk from this link http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download"

    echo "You are not using debian/ubuntu. You can download the TestDisk from this link http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download"
       
fi# Installing Testdisk
testdisk /version >> /dev/null
if [ "$?" = 0 ]
then
    echo "Testdisk already installed"
else
    echo "Installing Testdisk"
    apt-get update
    apt-get upgrade   
        apt-get --force-yes -y install testdisk   
               
                    gdialog --title "Success" --msgbox "Testdisk installed successfully" 100 50
                 
 fi
   
# Set backup directory
mkdir -p /root/result/lostfiles

#Run the recovery programphotorec /d /root/result/lostfiles

# Filters files
 
user=`ps aux | grep gnome-session | grep -v grep | head -1 | cut -d " " -f1`
mkdir "/home/$user/recovered_output"

mkdir "/home/$user/recovered_output/Debians"
mkdir "/home/$user/recovered_output/rpms"
mkdir "/home/$user/recovered_output/conf_files"
mkdir "/home/$user/recovered_output/exe"
mkdir "/home/$user/recovered_output/binaries"
mkdir "/home/$user/recovered_output/Docs"
mkdir "/home/$user/recovered_output/Pdfs"
mkdir "/home/$user/recovered_output/Mbox"
mkdir "/home/$user/recovered_output/Images"
mkdir "/home/$user/recovered_output/Videos"
mkdir "/home/$user/recovered_output/Sound"
mkdir "/home/$user/recovered_output/ISO"
mkdir "/home/$user/recovered_output/Excel"
mkdir "/home/$user/recovered_output/Presentation"
mkdir "/home/$user/recovered_output/Web_Files"
mkdir "/home/$user/recovered_output/Archives"
mkdir "/home/$user/recovered_output/Others"

#Sorting the Recovered data


find /root/result/ -name "*.doc"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Docs/" \;
find /root/result/ -name "*.docx"   -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Docs/" \;
find /root/result/ -name "*.odt"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Docs/" \;
find /root/result/ -name "*.pdf"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Pdfs/" \;
find /root/result/ -name "*.mbox"   -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Mbox/"  \;
find /root/result/ -name "*.png"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Images/" \;
find /root/result/ -name "*.jpg"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Images/" \;
find /root/result/ -name "*.jpeg"   -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Images/" \;
find /root/result/ -name "*.gif"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Images/" \;
find /root/result/ -name "*.avi"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Videos/" \;
find /root/result/ -name "*.mpeg"   -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Videos/" \;
find /root/result/ -name "*.mp4"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Videos/" \;
find /root/result/ -name "*.mkv"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Videos/" \;
find /root/result/ -name "*.webm"   -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Videos/" \;
find /root/result/ -name "*.wmv"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Videos/" \;
find /root/result/ -name "*.flv"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Videos/" \;
find /root/result/ -name "*.mp3"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Sound/" \;
find /root/result/ -name "*.wav"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Sound/" \;
find /root/result/ -name "*.deb"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Debians/" \;
find /root/result/ -name "*.bin"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/binaries/" \;
find /root/result/ -name "*.exe"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/exe/" \;
find /root/result/ -name "*.rpm"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/rpms/" \;
find /root/result/ -name "*.conf"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/conf_files" \;
find /root/result/ -name "*.iso"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/ISO/" \;
find /root/result/ -name "*.xls"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Excel/" \;
find /root/result/ -name "*.xlsx"   -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Excel/" \;
find /root/result/ -name "*.csv"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Excel/" \;
find /root/result/ -name "*.ods"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Excel/" \;
find /root/result/ -name "*.ppt"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Presentation/" \;
find /root/result/ -name "*.pptx"   -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Presentation/" \;
find /root/result/ -name "*.odp"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Presentation/" \;
find /root/result/ -name "*.html"   -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Web_Files/" \;
find /root/result/ -name "*.htm"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Web_Files/" \;
find /root/result/ -name "*.jsp"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Web_Files/" \;
find /root/result/ -name "*.xml"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Web_Files/" \;
find /root/result/ -name "*.css"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Web_Files/" \;
find /root/result/ -name "*.js"     -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Web_Files/" \;
find /root/result/ -name "*.zip"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Archives/" \;
find /root/result/ -name "*.tar"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Archives/" \;
find /root/result/ -name "*.rar"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Archives/" \;
find /root/result/ -name "*.gzip"   -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Archives/" \;
find /root/result/ -name "*.tar.gz" -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Archives/" \;
find /root/result/ -name "*.7z"     -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Archives/" \;
find /root/result/ -name "*.bz"     -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Archives/" \;
find /root/result/ -name "*.bz2"    -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Archives" \;
find /root/result/ -name "*.*"      -type f  -exec mv {} "/home/$user/recovered_output/Others/" \;
chown -R $user "/home/$user/recovered_output"
zenity --display :0 --info --width=350 --height=100 --title "Recovery Successful" --text " Data has been recovered successfully in recovered_output folder in your home directory."
nautilus /home/$user/recovered_output &
exit 0


با فرض آنکه نام فایل را spript.sh انتخاب کرده باشید، با دستور زیر به آن مجوز اجرا دهید:
chmod +x script.sh
دسترسی ریشه بگیرید:
sudo -i
اسکریپت را اجرا کنید:
sh script.sh

تمامی هارد‌دیسک‌ها، فلش‌مموری‌ها و ... متصل به سیستم لیست می‌شوند. دیوایس مورد نظر را انتخاب کنید.

(https://www.howtoforge.com/images/ubuntu_data_recovery_tool/1.png)

پارتیشن مورد نظر را نیز!

(https://www.howtoforge.com/images/ubuntu_data_recovery_tool/2.png)

نوع فایل‌سیستم آن پارتیشن را انتخاب کنید.

(https://www.howtoforge.com/images/ubuntu_data_recovery_tool/3.png)

برای ادامه، اینتر کنید.

(https://www.howtoforge.com/images/ubuntu_data_recovery_tool/4.png)

پس از اتمام عملیات، تعداد فایل‌های ریکاور شده نمایش داده می‌شود.

(https://www.howtoforge.com/images/ubuntu_data_recovery_tool/5.png)

از testdisk خارج شوید.

(https://www.howtoforge.com/images/ubuntu_data_recovery_tool/6.png)

(https://www.howtoforge.com/images/ubuntu_data_recovery_tool/7.png)

پیغام موفقیت‌آمیز بودن بازیابی نمایش داده می‌شود.

(https://www.howtoforge.com/images/ubuntu_data_recovery_tool/8.png)

OK کنید. فایل‌های ریکاور شده، درون فولدری به نام recovered_output واقع در دایرکتوری خانگیتان منتطر شما است.

(https://www.howtoforge.com/images/ubuntu_data_recovery_tool/9.png)


به همین سادگی.
موفق باشید.
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: masoudrko در 20 دی 1393، 10:29 ب‌ظ
سلام تشکر از راهنماییتون  ;) :Dمن آرچ لینوکس دارم و با su  به کاربر ریشه میرم یعنی sudo  ندارم این دستور برام کار نمیکنه
sudo -i

این خطا را میده  User is not Root. Please run the script as root user
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: آرمان اسماعیلی در 20 دی 1393، 10:54 ب‌ظ
سلام تشکر از راهنماییتون  ;) :Dمن آرچ لینوکس دارم و با su  به کاربر ریشه میرم یعنی sudo  ندارم این دستور برام کار نمیکنه
sudo -i

این خطا را میده  User is not Root. Please run the script as root user
فرقی نداره. هر جور دوست دارید روت بگیرید!
این آموزش برای اوبونتو نوشته شده.
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: دانیال بهزادی در 21 دی 1393، 12:41 ق‌ظ
آرمان جان ممنون. آواتار جدیدت کشته ما رو! :D
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: KraToS در 21 دی 1393، 01:16 ق‌ظ
ارور : sh: 0: Can't open script.sh رو کجای دلم بزارم ؟ ممنون از آموزش
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: بهروز رمضانی در 21 دی 1393، 01:18 ق‌ظ
ارور : sh: 0: Can't open script.sh رو کجای دلم بزارم ؟ ممنون از آموزش
شما اسکریپت را کجا ذخیره کردید ؟
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: KraToS در 21 دی 1393، 01:20 ق‌ظ
ارور : sh: 0: Can't open script.sh رو کجای دلم بزارم ؟ ممنون از آموزش
شما اسکریپت را کجا ذخیره کردید ؟

اشتباه از من بود ٫‌ حواصم نبود رفته بودم یه فولدر دیگه (‌حواص درسته دیگه )‌‌؟ :دی
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: jackshepherd در 21 دی 1393، 01:35 ق‌ظ
عالی بود.
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: sajjad93 در 21 دی 1393، 01:38 ق‌ظ
قسمت آخر اسکریپت فایل ها رو به صورت دسته بندی شده در میاره اینجاش جالبه!
(photorec خودش فایل ها رو به صورت بهم ریخته تو چندتا فولدر ریکاوری میکنه)
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: دانیال بهزادی در 21 دی 1393، 06:18 ق‌ظ
اشتباه از من بود ٫‌ حواصم نبود رفته بودم یه فولدر دیگه (‌حواص درسته دیگه )‌‌؟ :دی
حواس: جمع حِس
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: آرمان اسماعیلی در 21 دی 1393، 09:43 ق‌ظ
آرمان جان ممنون. آواتار جدیدت کشته ما رو! :D
مخلصم :D
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: masoudrko در 21 دی 1393، 10:04 ق‌ظ
سلام نه نشد تو حالت روت هم میزنم باز همین خطا را میده
User is not Root. Please run the script as root user.
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: sajjad93 در 21 دی 1393، 11:17 ق‌ظ
سلام نه نشد تو حالت روت هم میزنم باز همین خطا را میده
User is not Root. Please run the script as root user.
این اسکریپت چندتا ایراد داره که بهتره شما مستقیما از photorec برای ریکاوری استفاده کنید.

۱. اگه فایل هایی که توی پارتیشن خود سیستم عامل رو بخواین ریکاوری کنین چون فایل های ریکاوری شده رو هم تو همون پارتیشن سیستم عامل ذخیره می کنه پس خیلی از فایل های حذف شده اصلا ریکاوری نمیشن!

۲.قسمت دوم چک میکنه ببینه سیستم عاملتون اوبونتو/دبیان هست یا نه اگه نباشه که کلا این اسکریپت کار نمیکنه.(البته میشه با حذف ۳-۴ قسمت اول کدها این مشکل رو حل کرد ولی به خاطر دلیل ۱ باز هم به درد نمی خوره)

تنها قسمت جالبش  کدهایی که برای دسته بندی نوشته هست که میشه به صورت مجزا استفاده کرد.
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: آرمان اسماعیلی در 21 دی 1393، 11:40 ق‌ظ
۱. اگه فایل هایی که توی پارتیشن خود سیستم عامل رو بخواین ریکاوری کنین چون فایل های ریکاوری شده رو هم تو همون پارتیشن سیستم عامل ذخیره می کنه پس خیلی از فایل های حذف شده اصلا ریکاوری نمیشن!
خب همون یک خط رو تغییر بدید هر چی می‌خواید بذارید به جاش.
photorec /d /root/result/lostfiles
۲.قسمت دوم چک میکنه ببینه سیستم عاملتون اوبونتو/دبیان هست یا نه اگه نباشه که کلا این اسکریپت کار نمیکنه.(البته میشه با حذف ۳-۴ قسمت اول کدها این مشکل رو حل کرد ولی به خاطر دلیل ۱ باز هم به درد نمی خوره)
اینجا فروم اوبونتو است!
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: sajjad93 در 21 دی 1393، 12:51 ب‌ظ
۱. اگه فایل هایی که توی پارتیشن خود سیستم عامل رو بخواین ریکاوری کنین چون فایل های ریکاوری شده رو هم تو همون پارتیشن سیستم عامل ذخیره می کنه پس خیلی از فایل های حذف شده اصلا ریکاوری نمیشن!
خب همون یک خط رو تغییر بدید هر چی می‌خواید بذارید به جاش.
photorec /d /root/result/lostfiles
باید آدرس های جلوی دستور find هم عوض بشن.
اگه آدرس ثابت با دستور pwd عوض بشن بهتر میشه مثل خود photorec فایل های ریکاوری شده رو توی اون دایرکتوری که قرار داریم ذخیره می کنه، بعد اسکریپت فایل ها رو دسته بندی کنه.

۲.قسمت دوم چک میکنه ببینه سیستم عاملتون اوبونتو/دبیان هست یا نه اگه نباشه که کلا این اسکریپت کار نمیکنه.(البته میشه با حذف ۳-۴ قسمت اول کدها این مشکل رو حل کرد ولی به خاطر دلیل ۱ باز هم به درد نمی خوره)
اینجا فروم اوبونتو است!

این رو در پاسخ به masoudrko گفتم که گفتن از آرچ استفاده می کنن!
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: md2014 در 02 اسفند 1393، 04:36 ب‌ظ
sh: 0: Can't open script.sh
این واس چیه؟
من طبق دستور عمل کردم و script رو تو home ذخیره کردم...
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: bleu.web9 در 22 اسفند 1393، 02:15 ب‌ظ
دوست عزیز بعد از نصب و اجرا من این ارور میاد...

PhotoRec need 24 lines to work.
Please enlarge the terminal.

ویرایش : دوباره امتحان کردم درست شد
وقتی اولین بار اجرا کردم که ارور بالا داد داخل home داریکتوری recovered_output ساخته شد ولی بعد از اجرای دوم ریکاروی ، فایل ها بدون دسته بندی تو تعداد زیادی دایرکتوری تو مسیر /root/result ذخیره شدن...
ممنون میشم راهنمایی کنید..
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: 30abaz در 11 اردیبهشت 1394، 06:52 ب‌ظ
ارور : sh: 0: Can't open script.sh رو کجای دلم بزارم ؟ ممنون از آموزش
man ham hamin moshgel roo daram bayad chtor amal konam
khili hayati shode ozam
lotfan komak konid
bebakhshid nemitonam farsi type konam
ba linux live bala omadam
12.04ubuntu
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: { AliReaza } در 11 اردیبهشت 1394، 06:58 ب‌ظ
ارور : sh: 0: Can't open script.sh رو کجای دلم بزارم ؟ ممنون از آموزش
man ham hamin moshgel roo daram bayad chtor amal konam
khili hayati shode ozam
lotfan komak konid
bebakhshid nemitonam farsi type konam
ba linux live bala omadam
12.04ubuntu

chmod +x script.sh
sudo ./script.sh
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: 30abaz در 11 اردیبهشت 1394، 07:09 ب‌ظ
man too halat live hastam dastorat roo ejra kardam badesh shroo kard be update
dare download mikone
mishe kari kard bi in dastana bre be test disk
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: { AliReaza } در 11 اردیبهشت 1394، 07:20 ب‌ظ
شما باید اول testdisk را نصب کنید.

اون برنامه هم اول testdisk را نصب و بعد اجرا میکنه.
روش اصلی و دستی:

sudo apt-get install testdisk -y
sudo testdisk
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: marashian.arash در 27 تیر 1394، 05:20 ب‌ظ
سلام.

خب فکر کنم هر ماه چند تا تاپیک مرتبط با این قضیه داشته باشیم. خودم قبلاً دو سه باری سر پارتیشن‌بندی به طور کلی یکی از درایوهام پاک شده و به لطف تست‌دیسک برگشته. چند وقت پیش فایلی رو اتفاقی shift+delete کردم و بعد از جست‌و‌جو رسیدم به اینجا (https://www.howtoforge.com/data_recovery_from_accidently_deleted_files_or_crashed_drives_in_ubuntu). این اسکریپت کار رو راحت‌تر کرده و فکر می‌کنم هر کسی بعد از خوندن این مطلب بتونه به سادگی فایل‌های از دست رفته‌ش رو برگردونه. امیدوارم کمکی باشه به دوستان داغ‌دیده :D


TestDisk یک نرم‌افزار آزاد و قدرتمند برای بازیابی اطلاعات است. با استفاده از آن می‌توانید فایل‌هایی که مثلاً توسط فرمان rm -rf یا شیفت دیلیت کردن پاک شده‌اند یا کرش نرم‌افزاری آنها را از بین برده را از روی پارتیشن‌های FAT , exFAT , NTFS , ext2 , ext3 , ext4 بازیابی کنید.

خسته نباشید. میبخشید من طبق حرفاتون جولو رفتم. الان بیغام داده ک حافظه جا نداری. میخوام هاردم رو وصل کنم. اول اینکه هاردم بلایی سرش نمیاد؟ دوم اینکه الان برنامرو ببندم و از اول شورو کنم؟
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: hogava در 02 بهمن 1394، 03:37 ب‌ظ
سلام. الان میخوام فقط از یه پوشه خاص بازگردانی کنه.
لطفا راهنمایی کنید
عنوان: پاسخ : ریکاوری اطلاعات به سادگی (testdisk)
ارسال شده توسط: zymo در 19 اردیبهشت 1395، 01:31 ق‌ظ
خیلی خوبه فقط یه مشکل که من بهش برخوردم اینه که
وقتی میخوام یه فایلی رو از مسیر خانگی بازیابی کنم توی خوندن یه رنج از سکتور ها به دور باطل میفته !!!
ولی تا اونجایی که خونده بود چک کردم فایلا رو ریکاوری کرده بود ای کاش فایل منو پیدا میکرد
فکر میکنم بخاطر اینه که از خود مسیر خانگی باز خوانی میشه درسته ؟ دلیلش چی میتونه باشه ؟!؟

بعدشم هیچ راهی نداره که بشه یه فایل خاص رو پیدا کرد ؟!؟ چون من داخل همون اسکریپت ( قطعه کد ) بقیه فایل هایی که لازم نداشتم رو کلا حذف کردم ولی افاقه نکرد دوباره شروع کرد همون فایل هارو گشت !

بعد یه سوال دیگه این که آیا این امکان وجود داره که از طریق دیسک زنده آوردش بالا ؟
من دنبال یه فایل ISO بودم ولی متاسفانه این مشکل به وجود اومد ای کاش میشد کسی کمک کنه ولی فکر میکنم باید دنبال یه راه دیگه باشم  :(