انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید

نویسنده موضوع: صفحه کلید فارسی اصلاح شده برای اوبونتو - persian keyboard  (دفعات بازدید: 11928 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین mohsen69

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 326
سلام
همون طوری که می دونید متأسفانه صفحه کلید فارسی اوبونتو خیلی درب داغونه. حرف «پ» جای حرف «ئ» رو گرفته. حرف «ژ» با «ز» همسایس! بعضی از کاراکترها اصلا وجود ندارند! و بعضی از کاراکترهام خیلی بیخود هستند. برای اصلاح صفحه کلید خیلی دنبال نرم افزار گشتم ولی چیزی پیدا نکردم. این شد که خودم در یک اقدام جهادی دست به اصلاح فایل صفحه کلید فارسی زدم. این کار خیلی سادس و شما هم می تونید به راحتی اونو انجام بدین. این فایل با نام ir در مسیر /usr/share/X11/xkb/symbols/ قرار داره. شما می تونید با جایگزین کردن محتویات اون فایل با کد زیر و سپس یه logout کوچولو صفحه کلیدتون رو اصلاح کنید. البته این اصلاح با نظر من صورت گرفته و مطمئنا مشکلاتی داره به همین خاطر با آغوش باز منتظر دریافت پیشنهادات دوستان هستم. (اسمایلی آغوش باز)
چند تا از کاراکترهای ویژه رو هم می نویسم: نیم فاصله: شیفت + ذ ||| نیم فاصله چسبان: شیفت + پ ||| بقیه اش رو هم خودتون ببینید.

// Iranian keyboard layout

////////////////////////////////////////
// Persian layout,
// based on
// Information Technology – Layout of Persian Letters and Symbols on Computer Keyboards
// ISIRI 9147 – 1st Edition
// Institute of Standards and Industrial Research of Iran
// http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=9147
// http://behnam.esfahbod.info/standards/isiri-keyboard-9147.pdf
//
// Author: Behnam Esfahbod <behnam@esfahbod.info>
//

partial default alphanumeric_keys
xkb_symbols "pes" {
    name[Group1]= "Persian";

    include "ir(pes_part_basic)"
    include "ir(pes_part_ext)"

    include "nbsp(zwnj2nb3nnb4)"
    include "level3(ralt_switch)"
};


partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "pes_keypad" {
    name[Group1]= "Persian (with Persian Keypad)";

    include "ir(pes_part_basic)"
    include "ir(pes_part_keypad)"

    include "nbsp(zwnj2nb3nnb4)"
    include "level3(ralt_switch)"
};

partial hidden alphanumeric_keys
xkb_symbols "pes_part_basic" {

    // Persian digits
    key <AE01> { [ Farsi_1, exclam, quoteleft ] };
    key <AE02> { [ Farsi_2, at, at ] };
    key <AE03> { [ Farsi_3, numbersign, numbersign ] };
    key <AE04> { [ Farsi_4, dollar, dollar ] };
    key <AE05> { [ Farsi_5, percent, percent ] };
    key <AE06> { [ Farsi_6, asciicircum, asciicircum ] };
    key <AE07> { [ Farsi_7, ampersand, ampersand ] };
    key <AE08> { [ Farsi_8, asterisk, enfilledcircbullet ] };
    key <AE09> { [ Farsi_9, parenright, 0x100200e ] };
    key <AE10> { [ Farsi_0, parenleft, 0x100200f ] };

    // Persian letters and symbols
    key <AD01> { [ Arabic_dad, Arabic_dammatan, degree ] };
    key <AD02> { [ Arabic_sad, Arabic_kasratan, VoidSymbol ] };
    key <AD03> { [ Arabic_theh, Arabic_fathatan, 0x13a4 ] };
    key <AD04> { [ Arabic_qaf, Arabic_semicolon, VoidSymbol ] };
    key <AD05> { [ Arabic_feh, Arabic_comma, VoidSymbol ] };
    key <AD06> { [ Arabic_ghain, division, VoidSymbol ] };
    key <AD07> { [ Arabic_ain, multiply, VoidSymbol ] };
    key <AD08> { [ Arabic_heh, Arabic_tehmarbuta, 0x100202d ] };
    key <AD09> { [ Arabic_khah, bracketright, 0x100202e ] };
    key <AD10> { [ Arabic_hah, bracketleft, 0x100202c ] };
    key <AD11> { [ Arabic_jeem, braceright, 0x100202a ] };
    key <AD12> { [ Arabic_tcheh, braceleft, 0x100202b ] };

    key <AC01> { [ Arabic_sheen, Arabic_damma, VoidSymbol ] };
    key <AC02> { [ Arabic_seen, Arabic_kasra, VoidSymbol ] };
    key <AC03> { [ Farsi_yeh, Arabic_fatha, Arabic_alefmaksura ] };
    key <AC04> { [ Arabic_beh, Arabic_shadda, VoidSymbol ] };
    key <AC05> { [ Arabic_lam, Arabic_sukun, VoidSymbol ] };
    key <AC06> { [ Arabic_alef, Arabic_maddaonalef, 0x1000671 ] };
    key <AC07> { [ Arabic_teh, Arabic_tatweel, VoidSymbol ] };
    key <AC08> { [ Arabic_noon, guillemotright, 0x100fd3e ] };
    key <AC09> { [ Arabic_meem, guillemotleft, 0x100fd3f ] };
    key <AC10> { [ Arabic_keheh, colon, semicolon ] };
    key <AC11> { [ Arabic_gaf, quotedbl, quotedbl ] };

    key <AB01> { [ Arabic_zah, Arabic_kaf, VoidSymbol ] };
    key <AB02> { [ Arabic_tah, Arabic_yeh, VoidSymbol ] };
    key <AB03> { [ Arabic_zain, greater, VoidSymbol ] };
    key <AB04> { [ Arabic_ra, less
, 0x1000656 ] };
    key <AB05> { [ Arabic_thal, 0x100200c, 0x100200d ] };
    key <AB06> { [ Arabic_dal, Arabic_hamzaunderalef
, Arabic_hamza_below ] };
    key <AB07> { [ Arabic_hamzaonyeh, Arabic_hamza, ellipsis ] };
    key <AB08> { [ Arabic_waw, Arabic_hamzaonwaw, comma ] };
    key <AB09> { [ period, Arabic_hamzaonalef, apostrophe ] };
    key <AB10> { [ slash, Arabic_question_mark, question ] };

    key <TLDE> { [ Arabic_peh, 0x100200d, asciitilde ] };
    key <AE11> { [ minus, underscore, underscore ] };
    key <AE12> { [ equal, plus, 0x1002212 ] };
    key <BKSL> { [ Arabic_jeh, bar, 0x1002010 ] };
};

partial hidden alphanumeric_keys
xkb_symbols "pes_part_ext" {

    // Persian and ASCII digits
    key <AE01> { [ 0x10006f1, exclam, quoteleft, 1 ] };
    key <AE02> { [ 0x10006f2, at, at, 2 ] };
    key <AE03> { [ 0x10006f3, numbersign, numbersign, 3 ] };
    key <AE04> { [ 0x10006f4, dollar, dollar, 4 ] };
    key <AE05> { [ 0x10006f5, percent, percent, 5 ] };
    key <AE06> { [ 0x10006f6, asciicircum, asciicircum, 6 ] };
    key <AE07> { [ 0x10006f7, ampersand, ampersand, 7 ] };
    key <AE08> { [ 0x10006f8, asterisk, enfilledcircbullet, 8 ] };
    key <AE09> { [ 0x10006f9, parenright, 0x100200e, 9 ] };
    key <AE10> { [ 0x10006f0, parenleft, 0x100200f, 0 ] };
};

partial hidden alphanumeric_keys
xkb_symbols "pes_part_keypad" {

    // Persian digits and Mathematical operators
    key <KPDV> { [ division, XF86_Ungrab ] };
    key <KPMU> { [ multiply, XF86_ClearGrab ] };
    key <KPSU> { [ 0x1002212, XF86_Prev_VMode ] };
    key <KPAD> { [ plus, XF86_Next_VMode ] };

    key <KPEN> { [ KP_Enter ] };
    key <KPEQ> { [ equal ] };

    key <KP7>  { [ KP_Home, 0x10006f7 ] };
    key <KP8>  { [ KP_Up, 0x10006f8 ] };
    key <KP9>  { [ KP_Prior, 0x10006f9 ] };

    key <KP4>  { [ KP_Left, 0x10006f4 ] };
    key <KP5>  { [ KP_Begin, 0x10006f5 ] };
    key <KP6>  { [ KP_Right, 0x10006f6 ] };

    key <KP1>  { [ KP_End, 0x10006f1 ] };
    key <KP2>  { [ KP_Down, 0x10006f2 ] };
    key <KP3>  { [ KP_Next, 0x10006f3 ] };

    key <KP0>  { [ KP_Insert, 0x10006f0 ] };
    key <KPDL> { [ KP_Delete, 0x100066b ] };
};


////////////////////////////////////////
// Kurdish Layout

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "ku" {
    include "tr(ku)"
    name[Group1]= "Kurdish (Iran, Latin Q)";
};

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "ku_f" {
    include "tr(ku_f)"
    name[Group1]= "Kurdish (Iran, F)";
};

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "ku_alt" {
    include "tr(ku_alt)"
    name[Group1]= "Kurdish (Iran, Latin Alt-Q)";
};

////////////////////////////////////////
// Kurdish Soranî Bahdînî (Arabic) keyboard layout,
// based on the Kurdî Soranî Bahdînî keyboard from KurdITGroup
// which is based on National Iranian Keyboard Standard (ISIRI 2901:1994),
// with additions.
//
// Copyright (C) 2006 Erdal Ronahî, published under the GPL v2
//
// Special copyright note: author explicitly permitted to license this
// layout under MIT/X11 license, for details see
// https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=9541
//
// Author: Erdal Ronahî  <erdal.ronahi@gmail.com>
//
// Kurdish Arabic-Latin Layout for Soranî

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "ku_ara" {
    name[Group1]= "Kurdish (Iran, Arabic-Latin)";

    // Other 3-Level symbols
    key <TLDE> { [ 0x100200d, division, asciitilde ] };
    key <BKSL> { [ backslash, bar, ccedilla, Ccedilla ] };

    // Digits
    key <AE01> { [ 1, exclam, 0x10006f1, quoteleft ] };
    key <AE02> { [ 2, at, 0x10006f2, at ] };
    key <AE03> { [ 3, numbersign, 0x10006f3, 0x100066b ] };
    key <AE04> { [ 4, dollar, 0x10006f4, 0x100fdfc ] };
    key <AE05> { [ 5, percent, 0x10006f5, 0x100066a ] };
    key <AE06> { [ 6, asciicircum, 0x10006f6, multiply ] };
    key <AE07> { [ 7, ampersand, 0x10006f7, Arabic_comma ] };
    key <AE08> { [ 8, asterisk, 0x10006f8, enfilledcircbullet ] };
    key <AE09> { [ 9, parenright, 0x10006f9, 0x100200e ] };
    key <AE10> { [ 0, parenleft, 0x10006f0, 0x100200f ] };
    key <AE11> { [ minus, Arabic_tatweel, underscore ] };
    key <AE12> { [ equal, plus, 0x1002212 ] };

    key <AD01> { [         Arabic_qaf,            X,  q,  Q ] };
    key <AD02> { [         Arabic_waw,            X,  w,  W ] };
    key <AD03> { [          0x10006d5,   Arabic_heh,  e,  E ] };
    key <AD04> { [         Arabic_ra ,    0x1000695,  r,  R ] };
    key <AD05> { [         Arabic_teh,   Arabic_tah,  t,  T ] };
    key <AD06> { [          0x10006cc,    0x10006ce,  y,  Y ] };
    key <AD07> { [  Arabic_hamzaonyeh, Arabic_hamza,  u,  U ] };
    key <AD08> { [         Arabic_hah,   Arabic_ain,  i,  I ] };
    key <AD09> { [          0x10006c6, Arabic_hamzaonwaw,  o,  O ] };
    key <AD10> { [          0x100067e,  Arabic_theh,  p,  P ] };
    key <AD11> { [ bracketright, braceright, ucircumflex, Ucircumflex ] };
    key <AD12> { [ bracketleft, braceleft, scedilla, Scedilla ] };

    key <AC01> { [ Arabic_alef, Arabic_maddaonalef, a, A ] };
    key <AC02> { [ Arabic_seen, Arabic_sheen, s, S ] };
    key <AC03> { [  Arabic_dal, Arabic_thal, d, D ] };
    key <AC04> { [  Arabic_feh, Arabic_hamzaunderalef, f, F ] };
    key <AC05> { [   0x10006af, Arabic_ghain, g, G ] };
    key <AC06> { [  Arabic_heh, 0x100200c, h, H ] };
    key <AC07> { [   0x1000698, Arabic_hamzaonalef, j, J ] };
    key <AC08> { [   0x10006a9, Arabic_kaf, k, K ] };
    key <AC09> { [  Arabic_lam, 0x10006b5, l, L ] };
    key <AC10> { [  Arabic_semicolon, colon, ecircumflex, Ecircumflex ] };
    key <AC11> { [  apostrophe, quotedbl, icircumflex, Icircumflex ] };

    key <AB01> { [ Arabic_zain, Arabic_dad, z, Z ] };
    key <AB02> { [ Arabic_khah, Arabic_sad, x, X ] };
    key <AB03> { [ Arabic_jeem, 0x1000686, c, C ] };
    key <AB04> { [   0x10006a4, Arabic_zah, v, V ] };
    key <AB05> { [ Arabic_beh, 0x1000649, b, B ] };
    key <AB06> { [ Arabic_noon, Arabic_tehmarbuta, n, N ] };
    key <AB07> { [ Arabic_meem, Arabic_tatweel, m, M ] };
    key <AB08> { [ Arabic_comma, greater, comma ] };
    key <AB09> { [ period, less, apostrophe ] };
    key <AB10> { [ slash, Arabic_question_mark, question ] };

    include "nbsp(zwnj2nb3)"
    include "level3(ralt_switch)"
};

// EXTRAS:

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Generated keyboard layout file with the Keyboard Layout Editor.
// For more about the software, see http://code.google.com/p/keyboardlayouteditor
//
// Version 0.2, fixed AD09.
//
// Layout by Ernst Tremel, http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=9365469&postcount=32
// Creation of this file by Simos Xenitellis.

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "ave"
{
name[Group1] = "Avestan";

key <AB01> { [ U10B30,         U10B32 ] }; //
« آخرین ویرایش: 05 آذر 1390، 11:14 ب‌ظ توسط irimohsen »
«هیچ استدلالی مبنی بر اینکه آنچه اکثریت اراده می‌کند صحیح است، وجود ندارد.»

آفلاین آیدین

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 734
 • جنسیت : پسر
 • Die it such FRIENDLY word for me
دوست عزیز این کار شما قابل تحسینه ولی بهتره بدونید گنو/لینوکس از صفحه کلید استاندارد استفاده میکنه  ;)
در ویندوز(برای فارسی) این چیدمان عوض شده و این تغییرات برای بعضی از کاربران مشکلات و سر درگمی به وجود میاره ... ولی در لینوکس همان استاندارد استفاده میشه

شما میتونید برای دیدن صفحه کلید استاندارد به صفحه ویکی مراجعه کنید
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF
من از سرزمین آه آمده ام! سرزمین اندوه های بسیار! از جایی که هیچگاه نخندیده ام!!
من زاده ی‌ سرزمین آه هستم. من از سرزمین شرم آمدم،
از سرزمین حیا‌های بی‌ خاصیت، سرزمین قایم شدن‌های پر قیمت،
من از سرزمین حصار‌های بی‌ منفعت آمده ام !! من از سرزمین پنهان شدن آمده ام
من به رسم آهیان ، همچنان می‌‌آیم!!

آفلاین mrmrn

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 1493
 • جنسیت : پسر
 • آقا مرتضی
شما آخرین نسخه های xp رودیدین؟
صفحه کلید فارسیش صفحه کلید استاندارد فارسیه. که دقیقا همینی هست که تو لینوکس هست و باید باشه.اتفاقا ویندوزه که صفحه کلید رو قاطی کرده.
تو ۸ هم همین صفحه کلید استاندارد رو قراره ببینین پس بهش عادت کنین.
پدرم به رحمت خدا رفتن. شادی روحش صلوات.

آفلاین mohsen69

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 326
دوست عزیز این کار شما قابل تحسینه ولی بهتره بدونید گنو/لینوکس از صفحه کلید استاندارد استفاده میکنه  ;)
در ویندوز(برای فارسی) این چیدمان عوض شده و این تغییرات برای بعضی از کاربران مشکلات و سر درگمی به وجود میاره ... ولی در لینوکس همان استاندارد استفاده میشه

شما میتونید برای دیدن صفحه کلید استاندارد به صفحه ویکی مراجعه کنید
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF
عجب! نمی‌دونستم. ولی مسئله اینه که صفحه کلید من و بیشتر صفحه کلیدها تو ایران (شاید همش) این جوری مرتب شده و برای من سخته که با اون شکل هرچند استاندارد استفاده کنم. ;)
«هیچ استدلالی مبنی بر اینکه آنچه اکثریت اراده می‌کند صحیح است، وجود ندارد.»

آفلاین mohsen69

 • Sr. Member
 • *
 • ارسال: 326
شما آخرین نسخه های xp رودیدین؟
صفحه کلید فارسیش صفحه کلید استاندارد فارسیه. که دقیقا همینی هست که تو لینوکس هست و باید باشه.اتفاقا ویندوزه که صفحه کلید رو قاطی کرده.
تو ۸ هم همین صفحه کلید استاندارد رو قراره ببینین پس بهش عادت کنین.
نه متأسفانه. xp من مال چند سال پیشه. من فکر می کردم واقعا صفحه کلید فارسی مشکل داره و بی پدر مادره که هرجایی یه شکلیه ولی نه انگار اونقدرام اونجوری نیست!
«هیچ استدلالی مبنی بر اینکه آنچه اکثریت اراده می‌کند صحیح است، وجود ندارد.»

آفلاین دانیال بهزادی

 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 12220
 • جنسیت : پسر
 • Urahara Kiesuke
  • صفحهٔ ویکی
احسنت. می‌بینم که بچّه‌هامون این‌قدر انگیزه دارن که استانداردها رو هم اصلاح می‌کنن ;D (شوخی)
اگه این ارسال بهت کمک کرد، دنبال دکمهٔ تشکر نگرد. به جاش تو هم به جامعهٔ آزادت کمک کن

آفلاین alihabibi

 • Newbie
 • *
 • ارسال: 3
چینش صفحه کلید استاندارد ملی ایران در سال 1373 تصویب شده است. یعنی حدود 20 سال پیش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C).
همه می‌دانید در دنیای IT بیست سال پیش یعنی عهد بوووق!! قطعا چینش صفحه کلید استاندارد ملی ایران دارای مشکلات زیادی است و نیاز به استاندارد جدیدتر با بررسی بیشتر و فنی‌تر در شرایط فعلی است.
نگاهی به صفحه زیر بندازید:
http://blog.chemyazd.com/?p=2149
« آخرین ویرایش: 12 دی 1391، 10:17 ب‌ظ توسط alihabibi »

آفلاین سلمان م.

 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 3186
 • جنسیت : پسر
 • GNU Operating System - سیستم عامل گنو
عزیزم اگه شما برای انگلیسی از صفحه‌کلید رایج استفاده می‌کنی، (QWERTY)، فرم این نوع چینش  از سال ۱۸۷۰ تا الآن یکی هست :)
http://en.wikipedia.org/wiki/QWERTY

آفلاین vandu

 • Hero Member
 • *
 • ارسال: 743
 • جنسیت : پسر
چینش صفحه کلید استاندارد ملی ایران در سال 1373 تصویب شده است. یعنی حدود 20 سال پیش
همه می‌دانید در دنیای IT بیست سال پیش یعنی عهد بوووق!!

استاندارد QWERTY هم ۱۳۵ سال پیش (۱۸۷۸ میلادی) ایجاد شده و هنوز هم داره ازش استفاده می‌شه. احتمالا اونهم باید اصلاح بشه. درسته؟

------

البته آقای شیرازی هم اشاره کردن...
Nothing is particularly hard if you divide it into small jobs

Henry Ford

آفلاین shervinkh

 • Full Member
 • *
 • ارسال: 198
 • جنسیت : پسر
 • An ENFP
  • سایت شخصی

استاندارد QWERTY هم ۱۳۵ سال پیش (۱۸۷۸ میلادی) ایجاد شده و هنوز هم داره ازش استفاده می‌شه. احتمالا اونهم باید اصلاح بشه. درسته؟

------

البته آقای شیرازی هم اشاره کردن...

بله qwerty صفحه کلید غیر بهینه ای هست. بهینه ترین صفحه کلید فکر کنم DVORAK هست ولی به دلیل عادت کاربران به QWERTY در دستگاه ها از اون استفاده میشه.
Gentoo KDE x86_64
Notebook:Asus N53SN
www.shervin.org

آفلاین !

 • High Sr. Member
 • *
 • ارسال: 583
 • جنسیت : پسر
  • نوبی :: اخبار دنیای برنامه‌نویسی
اما هنوز صفحه کلیدهایی که تولید میشن با استاندارد غیر استاندارد ویندوزی نگارششون صورت میگیره :(
صفحه کلید مورد نظرمون که با ترتیب استاندارد فارسی باشه رو از کجا گیر بیاریم؟  ???
I just felt like running

نوبی --- توییتر --- تلگرام

آفلاین کیان

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 2319
 • جنسیت : پسر
این استانداردهای qwerty/dvorak رو بر چه اساسی میسازن؟

آفلاین سلمان م.

 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 3186
 • جنسیت : پسر
 • GNU Operating System - سیستم عامل گنو
اما هنوز صفحه کلیدهایی که تولید میشن با استاندارد غیر استاندارد ویندوزی نگارششون صورت میگیره :(
صفحه کلید مورد نظرمون که با ترتیب استاندارد فارسی باشه رو از کجا گیر بیاریم؟  ???

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C

آفلاین سلمان م.

 • ناظر انجمن
 • *
 • ارسال: 3186
 • جنسیت : پسر
 • GNU Operating System - سیستم عامل گنو
این استانداردهای qwerty/dvorak رو بر چه اساسی میسازن؟

http://en.wikipedia.org/wiki/Dvorak_Simplified_Keyboard

البته برای امتحان کردنش همشون تو اوبونتو هستن :) اگه جایی که زبون‌فارسی رو برای صفحه‌کلید انتخاب کردید، برید هزارتا صفحه‌کلید انگلیسی گذاشته :)

English Dvorak
English calssic Dvorak
 English Colemak
 English Macintosh
و ...

آفلاین کیان

 • High Hero Member
 • *
 • ارسال: 2319
 • جنسیت : پسر
منظرم این بود میان از کاربرا آمار میگرن که تو چه چینشی سریعتر تایپ میکنند؟‌ تعداد استفاده  حروف در زبان مهمه؟
این خود کیبورد که سه تا ردیف برای حروف داره استاندارده نهاییه؟